ZMARLI KAPŁANI

Ks. mgr Józef Alberski,
proboszcz w Podegrodziu, ur. 1937, wyśw. 1961 – dnia 7 września 1998 r., pochowany w Podegrodziu

Ks. Zygmunt Suwada,
były proboszcz w Wadowicach Górnych – emeryt ur. 1923, wyśw. 1951 – dnia 5 października 1998 r., pochowany w Debrznie (diecezja koszlińsko-kołobrzeska)

Ks. kanonik Stanisław Krzemień,
emerytowany proboszcz w Rzepienniku Biskupim, ur. 1907, wyśw. 1930 – dnia 11 października 1998 r., pochowany w Rzepienniku Biskupim

Ks. Jan Czuba,
misjonarz od 1989 r. w Kongo – Loulombo, ur. 1959, wyśw. 1984 – dnia 27 października 1998 r., pochowany w Kongo

Ks. Prałat Marian Janiszewski,
emerytowany proboszcz w Nowym Wiśniczu, ur. 1917, wyśw. 1940 – dnia 7 listopada 1998 r., pochowany w Nowym Wiśniczu
 

Kapłani zmarli w 1997 roku Ks. Jan KUKLEWICZ,
s. Franciszka i Teresy Duda, ur. 10 VIII 1922 w Radłowie. Egzamin dojrzałości złożył w 1946 r. w tarnowskim I Gimnazjum. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Semi-narium Duchownym, święcenia kapłańskie otrzymał w Tarnowie 29 VI 1950 z rąk bp. J. Stepy.
 Pracował jako wikariusz w Moszczenicy Młp. (od 28 VIII 1950) i w Mystkowie (od 5 IX 1953). Następnie zamianowany został proboszczem w Mystkowie (27 VIII 1958) i spełniał te obowiązki do czasu przejścia na emeryturę (6 VIII 1996). Pozostał w Mystkowie w charakterze rezydenta.
 Odszedł do Pana 8 I 1997 i na cmentarzu parafialnym w Mystkowie oczekuje na zmartwychwstanie. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył bp J. Gucwa.

 Ks. mgr Marian MATYJEWICZ,
s. Józefa i Stanisławy Szczeklik, ur. 3 V 1918 w Pilźnie. Egzamin dojrzałości złożył w 1936 r. w tarnowskim I Gimnazjum. Po ukończeniu studiów seminaryjnych, święcenia kapłańskie otrzymał w Tarnowie 8 VI 1941 z rąk bp. E. Komara.
 Pracował jako wikariusz w Chełmie (od 30 VI 1941), Sobolowie (od 18 VIII 1941), Szczepanowie (od 20 X 1943) i Wysowej (od 20 VIII 1946). Następnie pełnił obowiązki rektora kościoła (od 9 VII 1951) i proboszcza (od 7 VII 1952) w Borowej k. Dębicy. Wreszcie (1 XII 1964) zamianowany został proboszczem w Okulicach, gdzie też kilka lat pełnił funkcję notariusza dekanatu uścieńskiego (od 16 II 1973). Po rezygnacji ze stanowiska proboszcza w Okulicach (15 VI 1979), zamieszkał jako rezydent w Bochni, wypełniając również obowiązki spowiednika w kościele św. Mikołaja – przy bocheńskim sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.
 Odszedł do Pana 31 I 1997, a jego doczesne szczątki złożone zostały na cmentarzu w Bochni. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył bp P. Bednarczyk.

 Ks. dr hab. Leopold REGNER,
s. Władysława i Wiktorii Passowicz, ur. 25 II 1912 r. w Paszczynie. Po złożeniu w 1930 r. egzaminu dojrzałości w dębickim gimnazjum, rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w tarnowskim Seminarium Duchownym. W 1933 r., na własną prośbę opuścił jego mury i podczas jednorocznej przerwy studiował na Wydziale Rolnym UJ w Krakowie. Po powrocie ukończył studia seminaryjne i 27 IX 1936 otrzymał święcenia kapłańskie w Tuchowie z rąk bp. E. Komara.
 Pracował jako wikariusz w Gorlicach (od 1 X 1936), w Lubczy (od 1 VIII 1937), w Zgórsku (od 18 XII 1937), w Nawojowej (od 12 XI 1938) i Bieczu (od 24 XI 1944), gdzie również pełnił obowiązki katechety gimnazjalnego i uzyskał na UJ (1946) tytuł magistra teologii. W 1947 r. zaczął dojeżdżać do Lublina na wydział filozofii KUL, a od następnego roku odbywał studia stacjonarne i w 1949 r. uzyskał tytuł magistra filozofii. We wrześniu 1950 r. podjął obowiązki wykładowcy różnych przedmiotów w tarnowskim Seminarium Duchownym: logika i logistyka, historia filozofii, kosmologia, metafizyka, teodycea, a przez kilka lat również teologia moralna. W latach 1951-1953 był także notariuszem Sądu Diecezjalnego w Tarnowie. Na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL uzyskał stopień doktora (1952 r.) i doktora habilitowanego (1974 r.). Napisał wiele artykułów, skryptów a także pozycji książkowych, głównie z dziedziny logiki. Przez większą część pobytu w Tarnowie (od 1957 r.) pełnił obowiązki kapelana domu Sióstr Urszulanek UR. Po rezygnacji (10 X 1977) ze stanowiska wykładowcy w Seminarium Duchownym oddał się osobistej pracy naukowej.
 Odszedł do Pana 5 II 1997, a jego doczesne szczątki złożone zostały na cmentarzu rodzinnej parafii Paszczyna. Uroczystościom pogrzebowym w kościele św. Maksymiliana w Tarnowie przewodniczył bp J. Styrna, a w Paszczynie bp J. Życiński.

 Ks. dr Kazimierz KUPIEC,
s. Ludwika i Zofii Jasińskiej, ur. 1 XI 1937 w Chorzelowie. Egzamin dojrzałości złożył 9 VI 1955 w Mielcu. Po ukończeniu studiów seminaryjnych święcenia kapłańskie otrzymał w Tarnowie 29 VI 1961 z rąk bp. K. Pękali.
 Pracował jako wikariusz w Wojniczu (od 8 VII 1961), ale już 1 X 1962 rozpoczął studia specjalistyczne na KUL w Lublinie – najpierw studiował filozofię praktyczną, a po roku teologię dogmatyczną. Od 1966 r. kontynu-ował specjalistyczne studia teologiczne w Rzymie. Poświęcił się głównie teologii wschodniej i 7 VI 1972 obronił pracę doktorską z tej dziedziny. Po powrocie do kraju zamianowany został (1 XII 1972) wykładowcą teologii dogmatycznej w tarnowskim Seminarium Duchownym. Oprócz tego zlecone mu zostały obowiązki sędziego Sądu Diecezjalnego (13 III 1973), cenzora ksiąg religijnych (18 XI 1974), a przede wszystkim referenta ds. ekume-nizmu (1 XII 1974).
 Zmarł nagle 7 III 1997. Bp J. Życiński przewodniczył uroczystościom pogrzebowym w kaplicy Seminarium Duchownego w Tarnowie, a bp J. Styrna w Chorzelowie, gdzie na cmentarzu rodzinnej parafii oczekuje na powszechne zmartwychwstanie.

 Ks. Stefan DZIAŁO,
s. Władysława i Matyldy Więcek, ur. 9 XI 1920 w Glinach Małych, par. Borowa k. Mielca. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, święcenia kapłańskie otrzymał w Tarnowie 6 I 1950 z rąk bp. J. Stepy.
 Pracował jako wikariusz w Padwi (od 18 I 1950), Okulicach (od 10 III 1950), Starym Wiśniczu (od 11 XII 1950) i Królówce (od 17 IX 1953). Następnie podjął obowiązki proboszcza w Jamach Wielkich (20 VII 1956), a po rezygnacji z tego stanowiska pracował znów jako wikariusz w Lubzinie (od 1959 r.), Gręboszowie (od 10 VII 1961), Podegrodziu (od 23 IX 1963), Kolbuszowej (od 18 VI 1966) i Radgoszczy (od 18 VI 1969). Jednak po kilku miesiącach (10 XII 1969) otrzymał urlop zdrowotny, który spędzał w rodzinnej wiosce, a czasem wyjeżdżał z pomocą duszpasterską do różnych parafii, szczególnie do ubogiej w kapłanów diecezji łódzkiej.
 Zmarł 12 III 1997. Pogrzeb, któremu przewodniczył bp J. Styrna, odbył się w kościele filialnym w Glinach Małych. Na cmentarzu tej rodzinnej wioski oczekuje na zmartwychwstanie.

 Ks. mgr Stanisław WODA,
s. Franciszka i Salomei Turlej, ur. 1 III 1921 w Mokrzyskach, par. Szczepanów. Egzamin dojrzałości złożył 20 V 1939 w Brzesku. Po ukończeniu studiów seminaryjnych, święcenia kapłańskie otrzymał w Tarnowie 20 VI 1948 z rąk bp. J. Stepy.
 Pracował jako wikariusz w Radłowie (od 24 VII 1948), jednocześnie uczył się i uzyskał na UJ w Krakowie (1952 r.) stopień magistra teologii. Następnie przeniesiony został do Lisiej Góry, gdzie pracował w charakterze wikariusza (od 12 VII 1951), katechety (od 17 II 1973) i rezydenta (od 25 VI 1977). Równocześnie (6 XI 1970 – 15 XI 1993) pełnił obowiązki diecezjalnego wizytatora nauki religii i współpracownika redakcji materiałów homiletycznych dla dzieci.
 Odszedł do Pana 15 III 1997, a jego doczesne szczątki złożone zostały na cmentarzu parafialnym w Lisiej Górze. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył bp J. Gucwa.

 Ks. Władysław RACZEK,
s. Michała i Rozalii Berdychowskiej, ur. 2 I 1941 w Kurowie, par. Wielogłowy. Egzamin dojrzałości złożył 2 VI 1959 w Nowym Sączu. Po ukończeniu studiów seminaryjnych, święcenia kapłańskie otrzymał w Tarnowie 27 VI 1965 z rąk bp. J. Ablewicza.
 Pracował jako wikariusz w Lubzinie (od 1 IX 1965), Sędziszowie Młp. (od 14 VII 1967), Łużnej (od 18 VI 1969), Nowym Rybiu (od 24 VI 1970), Tymowej (od 18 VI 1971), Kamienicy (od 24 VI 1974), Barcicach ( od 20 VI 1977), Paleśnicy (od 18 VI 1979) i par. św. Małgorzaty w Nowym Sączu (od 4 IX 1981). Następnie pełnił obowiązki wikariusza ekonoma (od 5 V 1983) i proboszcza (od 14 VI 1983) w Swoszowej, a po kilku latach (4 VIII 1992) przeniósł się na probostwo w Biesiadkach.
 Zmarł w szpitalu tarnowskim 3 V 1997. Pogrzeb, któremu przewodniczył bp J. Styrna, odbył się w rodzinnej parafii Wielogłowy.

 Ks. Franciszek Eugeniusz SZYDŁOWSKI,
s. Franciszka i Ludwiki Miter, ur. 27 V 1923 w Szczepanowicach. Egzamin dojrzałości złożył w 1945 r. w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Seminarium Duchownym, święcenia kapłańskie otrzymał w Tarnowie 29 VI 1950 z rąk bp. J. Stepy.
 Pracował jako wikariusz w Rajbrocie (od 16 IX 1950), gdzie krótko (w 1951 r.) pełnił obowiązki wikariusza substytuta. Następnie został zamiano-wany wikariuszem adiutorem (23 IX 1954), a w następnym roku probosz-czem parafii Machowa.
 Odszedł do Pana w szpitalu tarnowskim 11 V 1997, a doczesne jego szczątki złożone zostały na cmentarzu rodzinnej parafii Szczepanowice. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp P. Bednarczyk.

 Ks. Marcin KONICKI,
s. Michała i Zofii Gniadeckiej, ur. 2 IX 1901 w Mogilnie. Egzamin dojrzałości złożył w 1922 r. w Nowym Sączu. Po ukończeniu studiów seminaryjnych, święcenia kapłańskie otrzymał w Tarnowie 29 VI 1926 z rąk bp. L. Wałęgi.
 Pracował jako wikariusz w Borzęcinie (od 1 VIII 1926) i Tymowej (od 29 V 1929), gdzie przez kilka miesięcy (od 12 VII 1931) pełnił obowiązki administratora. Następnie pracował jako proboszcz w Tarnowie – Krzyżu (od 31X 1931), Brzozowej (od 15 IV 1937) i Pleśnej (od 27 III 1943). W latach 1951-1964 pełnił równocześnie obowiązki notariusza dekanatu tuchowskiego. W 1965 r. zrezygnował z probostwa, ale pozostał w Pleśnej w charakterze rezydenta.
 Odszedł do Pana w Tarnowie 13 V 1997, a doczesne jego szczątki złożone zostały na cmentarzu parafii Pleśna. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył bp J. Styrna.

 Ks. Julian RZEŹNIK,
s. Tadeusza i Małgorzaty Głaz, ur. 24 VIII 1919 w Jaślach (obecnie diec. sandomierska). Egzamin dojrzałości złożył 10 V 1938 w Sandomierzu. Po ukończeniu studiów seminaryjnych, święcenia kapłańskie przyjął w Tarnowie 20 VI 1948 z rąk bp. J. Stepy.
 Pracował jako wikariusz w Limanowej (od 24 VII 1948), Jasieniu (od 9 VII 1949), Otfinowie (od 28 VIII 1950), Okulicach (od 12 VII 1951), skąd został oddelegowany (27 XII 1951 – 30 IX 1952) jako wikariusz adiutor w Woli Przemykowskiej. Potem był wikariuszem parafialnym w Janowicach (od 11 I 1958), katechetą w Szczucinie (od 27 VIII 1958) i Bobowej (od 1 VIII 1962), a potem znów wikariuszem w Zakliczynie (od 1 VIII 1963) i Łęgu Tarnowskim (od 1 VIII 1965). Wreszcie (14 VI 1966) zamianowany został proboszczem w Gawłuszowicach, ale wkrótce otrzymał urlop zdrowotny (12 XII 1967), który spędził w Muchówce. Po urlopie zamiano-wany został wikariuszem parafialnym w Nowej Jastrząbce (12 II 1968), a wreszcie wikariuszem eksponowanym (8 VIII 1972) i proboszczem (5 VIII 1980) w Lewniowej. Tutaj wybudował nowy kościół parafialny i cmentarz grzebalny. Po rezygnacji ze stanowiska proboszcza w Lewniowej (22 V 1981) zamieszkał w domu Księży Emerytów w Tarnowie.
 Odszedł do Pana 28 VII 1997. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył bp J. Gucwa, odbyły się w kaplicy Domu Księży w Tarnowie oraz w Jaślanach, gdzie na cmentarzu rodzinnej parafii oczekuje na zmartwychwstanie.

 Ks. mgr Stanisław WACH,
s. Józefa i Wiktorii Florek, ur. 15 XII 1921 r. w Nowym Sączu. Egzamin dojrzałości złożył zaraz po wojnie (1945) w II Gimnazjum w Nowym Sączu. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Seminarium Duchownym, święcenia kapłańskie przyjął w Tarnowie 6 I 1950 z rąk bp. J. Stepy.
 Pracował jako wikariusz w Wietrzychowicach (od 18 I 1950), a jednocześnie uczyl się i uzyskał na UJ stopień magistra teologii (1951 r.), potem pracował w Bieczu (od 1952 r.) i Grybowie (od 20 VII 1960). Z Grybowa przeniesiony został do Szczawnicy, gdzie pełnił obowiązki wikariusza parafialnego (od 1 VIII 1963), wikariusza adiutora (od 28 III 1967) i proboszcza (od 30 I 1971). Równocześnie pełnił obowiązki dziekana dekanatu krościeńskiego (28 III 1967 – 1 XII 1992), wizytatora domów zakonnych sióstr sercanek w Bieczu i Krynicy (od 1973) oraz kapelana sanatoriów szczawnickich (od 1981 r.). Za gorliwą pracę duszpasterską otrzymał odznaczenie papieskie: kapelana J. Św. (10 X 1974), prałata honorowego J.Św. (3 I 1985) i protonotariusza apostolskiego (18 II 1992). Coraz gorszy stan zdrowia zmusił go do rezygnacji z probostwa (9 VIII 1994), ale pozostał w Szczawnicy w charakterze rezydenta.
 Odszedł do Pana w krakowskim szpitalu 3 IX 1997. Podczas ceremonii pogrzebowych, odprawianych z udziałem bp. P. Bednarczyka i bp. J. Styrny, doczesne szczątki zasłużonego kapłana złożone zostały w podziemiach kaplicy cmentarnej w Szczawnicy, gdzie oczekują na powszechne zmar-twychwstanie.

 Ks. Henryk KOZDRÓJ,
s. Józefa i Stefanii Osieckiej, ur. 7 III 1921 w Jurkowie k. Czchowa. Egzamin dojrzałości złożył w 1945 r. w Tarnowie. Po ukończeniu studiów seminaryjnych, święcenia kapłańskie przyjął w Tarnowie 29 IV 1951 z rak bp. J. Stepy.
 Pracował jako wikariusz w Dębnie (od 12 VII 1951), Zaborowie (od 22 IX 1954) i Łososinie Dolnej (od 15 VII 1958). Następnie podjął obowiązki proboszcza w Słupcu (15 XII 1959), gdzie wybudował nowy kościół parafialny wraz z plebanią. Ze względu na zły stan zdrowia zrezygnował ze stanowiska proboszcza (15 VI 1994), ale pozostał w Słupcu w charakterze rezydenta.
 Odszedł do Pana 30 X 1997. Pogrzebany został w Słupcu, a ceremoniom pogrzebowym przewodniczył bp J. Styrna.

 Ks. mgr Wiesław BIAŁEK,
s. Jana i Krystyny Kozak, ur. 1 VII 1970 w Mielcu, a pochodził z parafii Dobrynin. Egzamin dojrzałości złożył w 1989 r. w I LO w Mielcu. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w tarnowskim Seminarium Duchownym i uzyskaniu stopnia magistra na PAT w Krakowie, święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice katedralnej 3 VI 1995 z rąk bp. J. Życińskiego.
 Pracował jako wikariusz w Skrzyszowie (od 26 VIII 1995), skąd otrzymał bardzo pochlebne opinie o jego życiu kapłańskim i pracy duszpasterskiej. We wrześniu 1996 r. skierowany został na specjalistyczne studia licencjackie w Instytucie Teologicznym w Tarnowie.
 Kapłaństwem cieszył się do dnia 17 XI 1997, kiedy zginął w wypadku samochodowym. Pochowany został na cmentarzu rodzinnej parafii w Dobryninie, a uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp W. Bobowski.

 Ks. Edmund MRUK,
s. Leona i Heleny Stec, ur. 26 III 1924 w Moszczenicy Młp. Egzamin dojrzałości złożył w 1946 r. w Gorlicach. Po ukończeniu studiów seminaryjnych, święcenia kapłańskie otrzymał w Tarnowie 29 IV 1951 z rąk bp. J. Stepy.
 Pracował jako wikariusz w Łososinie Dolnej (od 12 VII 1951) i Rożnowicach (od 10 VII 1957). Następnie podjął obowiązki proboszcza w Małastowie (19 VI 1961), a po kilkunastu latach wikariusza ekonoma (28 II 1978) i proboszcza (21 IV 1978) w parafii Ruda. Po rezygnacji z probostwa (16 VIII 1994) zamieszkał w Domu Księży p.w. św. Józefa w Tarnowie.
 Odszedł do Pana w Tarnowie 21 XI 1997, a pogrzeb odbył się pod przewodnictwem bp. J. Styrny w rodzinnej parafii Moszczenica.

 Ks. Wojciech BAJDA,
s. Wojciecha i Katarzyny Rataj, ur. 25 I 1916 w Kurowie, par. św. Mikołaja w Bochni. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, święcenia kapłańskie otrzymał w Tarnowie 31 III 1940 z rąk bp. E. Komara.
 Pracował jako wikariusz w Porąbce Uszewskiej (od 15 IV 1940), Łękach Górnych (od 12 XII 1942) i parafii katedralnej w Tarnowie (od 14 VIII 1945). Sprawował wtedy, jako rektor, opiekę duszpasterską nad wiernymi uczęszczającymi do kościoła św. Marcina w Zawadzie. Następnie został zamianowany wikariuszem eksponowanym (27 X 1947) i proboszczem (7 VII 1952) w Tarnowie-Klikowej. Dzięki jego energii i zatroskaniu wzniesione tutaj zostały nowe budynki parafialne (kościół, plebania itp.). W nagrodę za ofiarną służbę w kapłaństwie biskup diecezjalny zamianował go proboszczem-konsultorem (24 I 1963), a Stolica Apostolska obdarzyła go godnością szambelana papieskiego (30 XI 1967). Po rezygnacji ze stanowiska proboszcza (18 VI 1991), pozostał w Tarnowie-Klikowej w charakterze rezydenta.
 Odszedł do Pana 4 XII 1997 i na cmentarzu parafii Tarnów-Klikowa oczekuje na powszechne zmartwychwstanie. W uroczystościach pogrzebo-wych wziął udział bp P. Bednarczyk i bp J. Styrna.

 Ks. Franciszek IGNAS,
s. Franciszka i Wiktorii Paśków, ur. 31 III 1912 w Wiercanach, par. Nockowa (obecnie diec. rzeszowska). Egzamin dojrzałości złożył w 1933 r. w tarnowskim I Gimnazjum. Po ukończeniu studiów seminaryjnych, święcenia kapłańskie otrzymał w Tarnowie 29 VI 1938 z rąk bp. F. Lisowskiego.
 Pracował jako wikariusz w Łękach Górnych (od 16 VII 1938) i Piwnicznej Zdroju (od 12 XII 1942). Następnie został zamianowany wikariuszem eksponowanym (25 VII 1947) i proboszczem (29 XII 1951) w Bereście. Pełnił też obowiązki notariusza dekanatu krynickiego (od 2 XII 1949). W lipcu 1969 r. otrzymał roczny urlop zdrowotny (skutki wypadku drogowego), a w 1970 r. przeszedł na emeryturę. Pozostał w Bereście w charakterze rezydenta.
 Zmarł 12 XII 1997 i został pochowany na cmentarzu w Bereście. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył bp J. Gucwa.Przygotował ks. Kazimierz Szwarga

  Powołanie ludzi świeckich do świętości oznacza wezwanie do tego, by żyli oni wedle Ducha włączeni w rzeczywistość doczesną i poprzez uczestnictwo w działalności ziemskiej. Raz jeszcze napomina Apostoł: "Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszysko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego" (Kol 3,17). Odnosząc te słowa do świeckich Kościół kategorycznie stwierdza: "Ani troski rodzinne, ani inne sprawy świeckie nie powinny pozostawać poza sferą ich życia duchowego" (Apostolicam actuo-sitatem, 4). Zaś Ojcowie synodalni mówią na ten temat: "Ogromne znaczenie posiada spójność życia wiernych świeckich, jako tych, którzy winni dążyć do świętości w normalnych warunkach życia zawodowego i społecznego. Dlatego w odpowiedzi na swe powołanie winni traktować codzienne zajęcia jako okazje do tego, by zbliżać się do Boga, spełniać Jego wolę i służyć innym ludziom, prowadząc ich do komunii z Bogiem w Chrystusie (Propositio, 5).

Jan Paweł II, Christifideles laici, 17