Untitled Document
Dekrety

Dekret potwierdzający Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia  w kościele OO. Karmelitów w Pilźnie

Od XI wieku historia Ziemi Pilzneńskiej związana jest z kultem Matki Bożej. Lud wierny otaczał czcią Jej wizerunek najpierw w kaplicy basztowej, przeniesiony – po cudownej obronie grodu przed Tatarami w XIII w. – do kościoła parafialnego a następnie do ufundowanego w 1403 r., przez króla Władysława Jagiełłę, klasztoru.

Rozwijający się kult maryjny nie został przerwany mimo zniszczenie obrazu, które miało miejsce w XV i XVI wieku. Odmalowany w 1665 r. wizerunek Bogurodzicy został otoczony czcią przez mieszkańców i pielgrzymów. Matka Boża Pocieszenia wiernie towarzyszyła Ziemi Pilzneńskiej przez burzliwe dzieje naszej Ojczyzny a uciekający się pod Jej opiekę wypraszali potrzebne łaski.

W związku z powyższym, niniejszym Dekretem, dla dobra duchowego wiernych, na podstawie kan. 1230 KPK oraz statutu 303 IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, potwierdzam istnienie w kościele klasztornym OO. Karmelitów Bosych w Pilźnie

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

Sanktuarium to, jako szczególne miejsce kultu i uzyskiwania Bożych łask, cieszy się przywilejem możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez wiernych, którzy w następujących przypadkach nawiedzą to święte miejsce i odmówią pobożnie Ojcze nasz i Wierzę w Boga: w uroczystość tytułu; raz w roku, w dzień wybrany przez wiernego; ilekroć biorą udział w pielgrzymkach organizowanych grupowo (zob. „Enchiridion indulgentiarum” § 33, n. 4).

Niech wierni przybywający do tego Sanktuarium, w którym tak wiele osób przez wieki doświadczyło wstawiennictwa Matki Bożej Pocieszenia, wypraszają przez ufną modlitwę łaski potrzebne dla Ojca Świętego i całego Kościoła. W sposób szczególny zachęcam do modlitwy za wszystkich chorych i cierpiących, aby znaleźli pocieszenie w różnorakich strapieniach.

Niech Sanktuarium będzie miejscem nieustannego wołania o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne dla naszej diecezji i dla całego Kościoła powszechnego.

Ponadto niech to miejsce staje się szkołą kształtującą u wiernych „wyobraźnię miłosierdzia”. W związku z tym zwracam uwagę, aby na miarę możliwości szczególną opieką otoczyć ludzi dotkniętych ubóstwem duchowym i materialnym.

Kustoszem Sanktuarium ustanawiam każdorazowego Ojca Przeora OO. Karmelitów w Pilźnie, któremu zlecam troskę o ustawiczny jego rozwój. Niech dba, aby wszystkim pielgrzymom przybywającym przed Cudowny Obraz Matki Bożej Pocieszenia zapewnić obfitszy dostęp do środków zbawienia poprzez głoszenie słowa Bożego i odpowiednie ożywienie życia liturgicznego, zwłaszcza sprawowanie Eucharystii i udzielanie Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz przez kultywowanie zatwierdzonych form pobożności ludowej (kan. 1234 § 1 KPK).

W wypełnianiu swoich obowiązków Ojciec Kustosz powinien kierować się postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanony 1230-1234) i IV Synodu Diecezji Tarnowskiej (statuty 302-314).

Potwierdzone niniejszym dekretem Sanktuarium będzie spełniać swoje zadania i cele w oparciu o przepisy zawarte w Statucie zatwierdzonym przez Biskupa Tarnowskiego. W związku z tym polecam Ojcu Kustoszowi opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia ww. Statutu (zob. kan. 1232 KPK).

Kustoszowi, Duszpasterzom i Pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski
Ks. dr Adam Nita - Kanclerz

L.dz.: OH.I-5/38/06, Tarnów, 1 października 2006 r.

 

Inne dekrety

1. Dekret z dnia 4 listopada 2006 r. (L.dz.: LT.II-2/40/06) erygujący kaplicę pw. Wszystkich Świętych w budynku plebanii parafii katedralnej w Tarnowie

2. Dekret z dnia 26 września 2006 r. (L.dz.: LG.I-1/13/06) zlecający Księdzu Proboszczowi w Gołkowicach troskę duszpasterską nad rodziną Albiną i Józefem Bielów, która dotychczas należała do parafii Gaboń

3. Dekret z dnia 13 listopada 2006 r. (L.dz.: OH.I-8a/58/06) erygujący Grupę Modlitewną Ojca Pio przy parafii pw. NSPJ w Tarnowie. Dyrektorem tejże Grupy został mianowany ks. mgr lic. Józef Młyński.

 

Untitled Document
CZĘ¦Ć I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekrety

Z życia diecezji

Godno¶ci - zwolnienia - nominacje

Zmarli kapłani

CZĘ¦Ć II FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Warto przeczytać