List Biskupa Tarnowskiego do Kapłanów w sprawie budowy w Tarnowie klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych

Drodzy Bracia w kapłańskim posługiwaniu!

Z radością informuję o tym, że Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił w Starym S ączu kamień węgielny pod budowę klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Tarnowie, zaś miesiąc wcześniej, został poświęcony plac przy ul Krzyskiej 19, na którym ów klasztor zostanie wzniesiony. Rozpoczęto już prace budowlane, poło żono fundamenty i przystąpiono do wznoszenia ścian.
IV Synod Diecezji Tarnowskiej stwierdza, doceniając rolę klasztorów kontemplacyjnych, które są oazami nieustannej modlitwy, ż e "Kościół Tarnowski otoczy te klasztory szczególnie troskliwą opieką". To synodalne stwierdzenie odnosił o się do "jedynych w Diecezji klasztorów kontemplacyj-nych: Sióstr Klarysek w Starym Sączu i Sióstr Franciszkanek Bernardynek w Zakliczynie".
Obecnie budowany klasztor Sióstr Karmelitanek będzie trzecim w diecezji klasztorem kontemplacyjnym.
Klasztor Sióstr Karmelitanek w biskupim mieście Tarnowie, w centrum naszej diecezji, będzie posiadał ogromne znaczenie jako miejsce wskazywa-nia, że "nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" (Mt 4,4), jako znak radykalnego przyjęcia wezwania do życia według rad ewangelicznych - ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.
Siostry Karmelitanki, które wyraziły gotowość założenia nowej fundacji zakonnej w naszej diecezji podejmują zarazem zobowiązanie szczególnej, nieustannej modlitwy za duchowieństwo i wiernych świeckich diecezji tarnowskiej. Będzie więc trwała w tarnowskim Karmelu p.w. NMP Bramy niebios (Janua caeli) i św. Józefa nieustanna modlitwa za kapł anów, o owocność ich wszelkich duszpasterskich wysiłków, za seminarium duchowne i o nowe powołania do służby w Kościele. Wszak wiemy, że istnieje zależność między modlitwą a wzrostem Królestwa Bożego, między modlitwą a nawróceniem serc, między modlitwą a owocnym odbiorem ewangelicznego orędzia. Modlitwa w tarnowskim Karmelu będzie również odpowiedzią na dramatyczne wezwanie wypowiadane przez nas w Liturgii Godzin w "Modlitwie na zakończenie dnia": "Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu" (1 P 5,8-9).
Do wspierania budowy Karmelu w Tarnowie zapraszam więc przede wszystkim kapłanów, świadomych jak wiele w ich kapłańskiej posłudze zależy od Bożej pomocy, uproszonej na klęczkach przez wytrwałą modlitwę, adorację i uwielbianie Boga w klasztorach kontemplacyjnych.
Korzystając z okazji polecam waszej modlitwie, Drodzy Bracia w kapłaństwie, żeńskie powołania, zarówno do zgromadzeń podejmujących dzieła apostolskie jak i do zakonów kontemplacyjnych. Oby w niedalekiej już przyszłości w tarnowskim Karmelu znalazły się siostry pochodzące z naszej diecezji, nasze rodaczki.
Wszystkim wspierającym w jakikolwiek sposób dzieło budowy Karmelu w Tarnowie składam szczere podziękowanie i błogosł awię!

† Wiktor Skworc
Biskup Tarnowski

Tarnów, we wspomnienie NMP z Góry Karmel, 16 lipca 1999 r.

Budowę Karmelu można wspierać poprzez ofiary pieniężne na konto:
Budowa Klasztoru Sióstr Karmelitanek
PKO S.A. - Grupa PKO S.A. I Oddział w Tarnowie
12401910 - 10119187 - 2700 - 401112 - 002