W Niedzielę Dobrego Pasterza Kościół modli się za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie
- Słowo na Niedzielę Kapłańską, 25 kwietnia 2010 r.

Drodzy Diecezjanie!

1. Liturgia dzisiejszej niedzieli przybliża postać Jezusa Chrystusa  – Dobrego Pasterza, który oddaje swoje życie za owce i który zapewnia, że kto słucha Jego głosu, nie zginie, lecz otrzyma życie wieczne: "Moje owce słuchają mego głosu a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki" (J 10,27-28). Tym rękom możemy całkowicie zaufać. Temu głosowi powinniśmy bezgranicznie zawierzyć. Nie będziemy się wtedy smucić jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Kto słucha i wypełnia wolę Pana, jest w Jego owczarni; co więcej – jak nas dziś zapewnił św. Jan Ewangelista – paść go będzie Baranek i poprowadzi do źródeł wód życia: i każdą łzę z jego oczu otrze Bóg (por. Ap 7,17).

Jezus Chrystus opiekuje się swoją owczarnią poprzez swoich pasterzy, których powołuje i obdarza królewską władzą służenia Ludowi Bożemu. Każdy z nas może wskazać kapłanów, którzy swoim życiem, wiernością powołaniu, dali świadectwo całkowitego oddania się Chrystusowi i Jego owczarni. Pamięć Kościoła przechowuje ten zapis kapłańskiej wierności aż do przelania krwi (por. Ap 7,14b). Jej wzruszającym przykładem jest przygotowana przez wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie Księga Pamięci, w której alumni i wychowawcy własnoręcznie wpisali 2947 nazwisk biskupów, prezbiterów, diakonów, alumnów i braci zakonnych, którzy ponieśli śmierć męczeńską w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, sowieckich łagrach i miejscach kaźni albo zginęli skrytobójczo, zamordowali po II wojnie światowej przez system komunistyczny. Księga zawiera również nazwiska misjonarzy męczenników, którzy oddali życie, głosząc Dobrą Nowinę w krajach misyjnych.

Nazwiska współczesnych świadków Chrystusa alumni naszego seminarium będą odczytywać w tarnowskiej katedrze w najbliższy czwartek,  29 kwietnia, od godziny 15 począwszy – podczas wielkiej modlitwy za polskich duchownych zamęczonych pod dwiema okupacjami. W ten sposób spełnimy także prośbę Sługi Bożego Jana Pawła II, który wezwał Kościoły lokalne, aby pamiętały o męczennikach naszych czasów: "Oni stanowią dla nas wzór do naśladowania, z ich krwi winniśmy czerpać moce do codziennej ofiary, jaką mamy składać Bogu z naszego życia. Są dla nas przykładem, byśmy tak jak oni odważnie dawali świadectwo wierności krzyżowi Chrystusa" (Jan Paweł II, Homilia w Bydgoszczy, 1999).

Księga Pamięci razem z urną kryjącą ziemię z miejsc kaźni polskich duchownych będzie wotum złożonym przez kapłanów na Jasnej Górze  1 maja, podczas ich Ogólnopolskiej Pielgrzymki.

2. W Niedzielę Dobrego Pasterza Kościół modli się za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie. Współczesna misja pasterska kapłanów nie jest łatwa. Opis przebiegu apostolskiej pracy Pawła i Barnaby ilustruje prawdę, że misja pasterska nigdy łatwą nie była. Z jednej strony widoczny jest sprzeciw, a nawet bluźnierstwa wobec słowa Bożego, z drugiej zaś głosicielom Dobrej Nowiny towarzyszy radość, że słowo Pańskie rozszerza się po całym kraju. W dzisiejszym świecie nie brakuje też możnych a wpływowych ludzi, którzy podburzają przeciwko prawdzie i życiu, prześladują, a nawet wyrzucają "ze swych granic" świadków i nauczycieli Bożej prawdy (por. Dz 13,43-50). W takich warunkach głosiciele Dobrej Nowiny muszą mieć wiele siły, aby nie ulec żywiołowi świata. Potrzeba im bardzo naszej modlitwy i zwykłego ludzkiego wsparcia, aby nie sprzeniewierzyli się swemu powołaniu i aby apostolska posługa w Duchu Świętym zawsze napełniała ich weselem! Naszą modlitwą, wyrażającą solidarność z wszystkimi kapłanami, pragniemy otoczyć w szczególny sposób Ojca Świętego Benedykta XVI, z racji "bezprecedensowego ataku medialnego", jakiego stał się przedmiotem. Papież i "Kościół katolicki jest dziś tak silnie atakowany, gdyż w czasach relatywizmu ma odwagę zło nazywać po imieniu", a pozostając punktem oparcia dla milionów wierzących i ludzi dobrej woli, głosi nieustraszenie prawdę Ewangelii i wynikające z niej niezmienne prawo moralne. Niech z naszą modlitwą za Piotra złączy się osobiste świadectwo wierności Bogu, abyśmy w ten sposób budowali Kościół i przyczyniali się do odnowy świata, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański.

Drodzy, Bracia i Siostry!

3. W przypadający dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania nasze myśli wędrują do domu, w którym wzrastają i dojrzewają ziarna kapłańskiego powołania. Od 189 lat w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie kształcą się zastępy Chrystusowych kapłanów, gotowych pójść za wezwaniem Chrystusa aż na krańce świata. Misyjną naturę kapłańskiego powołania alumni pogłębiają przez studium teologii misji, a także poprzez praktyki duszpasterskie w krajach misyjnych i tych, które wymagają powtórnej ewangelizacji.

W myśli Kościoła seminarium duchowne jest pewnego rodzaju wieczernikiem, gdzie przyszli kapłani oczekują na przemianę, której dokona  w nich sam Duch Święty, tak, aby mogli stać się zaufanymi współpracownikami samego Boga. Cud tej przemiany dokona się w duszach 37 diakonów, którzy 29 maja w tarnowskiej katedrze zostaną wyświęceni na prezbiterów. Proszę Was o żarliwą modlitwę w ich intencji, aby we współczesnym świecie byli kapłanami według Serca Bożego. Tydzień wcześniej,  22 maja, 28 alumnów roku V otrzyma święcenia diakonatu w trzech parafiach naszej diecezji: w Ciężkowicach, Dębicy par. św. Krzyża oraz w Przyszowej. Ich również polecam Waszej modlitewnej pamięci. Niech jej mocą podejmą z radosną gorliwością służbę Bogu i człowiekowi w Kościele.

Drodzy Diecezjanie!

Bóg zapłać Wam za to, że dzielicie ze mną troskę o powołania kapłańskie w naszej diecezji. Dziękuję rodzicom, matkom i ojcom, za to, że świadectwem życia pomagają młodemu sercu otworzyć się na głos wzywającego Boga. Dziękuję także kapłanom, których wierna służba staje się źródłem powołania tylu młodych ludzi.  

Drodzy bracia w kapłaństwie! "Najważniejszym i najskuteczniejszym środkiem budzenia powołań jest świadectwo życia kapłanów, ich bezwarunkowe oddanie się owczarni Bożej, ich pełna miłości służba Chrystusowi  i jego Kościołowi – służba będąca dźwiganiem krzyża, przyjętego z paschalną nadzieją i radością, wreszcie braterska zgoda i gorące pragnienie ewangelizacji" (Pastores dabo vobis, 41)

Drodzy Diecezjanie!

Dzisiejsza Niedziela Kapłańska jest dla mnie okazją, by Wam wszystkim podziękować za modlitwę w intencji tarnowskiego Seminarium Duchownego oraz za Waszą pomoc w utrzymaniu seminarium. Dziękuję, że dzielicie się z powołanymi swoim ciężko zapracowanym, a nieraz nawet wdowim groszem. To dzięki Waszemu wsparciu alumni i wychowawcy mogą pracować i kształcić się w godnych warunkach. Dzięki Wam mogliśmy w ubiegłym roku oddać do użytku aulę, która służy seminaryjnej społeczności; jest miejscem promowania myśli filozoficznej, teologicznej,  i szeroko rozumianej kultury w środowisku Tarnowa i całej diecezji. Ostatnim elementem w planach rozbudowy WSD jest rozpoczęta już modernizacja biblioteki seminaryjnej, która przechowuje bezcenne dla narodowego dziedzictwa starodruki i rękopisy.  

"Bóg zapłać!" wypowiadam dziś pod adresem członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Od 14 lat Seminarium doświadcza Waszej wypróbowanej przyjaźni. Dziękuję Wam wszystkim za tworzenie w parafiach dobrego klimatu, w którym mogą wzrastać nowe powołania. Zachęcam do przyłączenia się do grona przyjaciół WSD. Zwłaszcza rodziców i bliskich kapłanów i alumnów.  

Bracia i Siostry – Wasza pomoc jest konkretnym wyrazem naśladowania Chrystusa, który uczy, jak czynić z naszego życia całkowity dar. Niech Zmartwychwstały obdarzy Was pokojem i radością z oglądania dobrych owoców kapłańskiej pracy.

4. Na koniec zwracam się do Ciebie, Młody Przyjacielu Chrystusa, Maturzysto, który zastanawiasz się, co masz czynić, aby zdobyć życie wieczne. Idź do Jezusa; idź za Chrystusem! Nie wahaj się powierzyć swojej przyszłości Jezusowi, który niczego nie zabiera, a wszystko daje. Nie bój się odpowiedzieć na powołanie, którym Jezus Cię zachęca i zaprasza, byś uczynił "całkowity dar ze swego życia, bez względu na ludzkie koszty i korzyści, ale  z bezgraniczną ufnością w Boga" (Benedykt XVI, Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej kanonizacyjnej [11 X 2009]; w: "L’Osservatore Romano", wyd. pol. 1/2010, s. 16).

Przyjmij odważnie to wymagające wezwanie, które płynie pod prąd współczesnego świata. Jeżeli pójdziesz za Panem, Twoja droga rozjaśni się i doprowadzi Cię do szczytnych celów, które przynoszą radość i nadają życiu pełny sens (por. Benedykt XVI, List do młodych, 2010). Nie czekaj  z podjęciem decyzji aż ustaną ataki na Kościół i sługi Ewangelii; taka sytuacja raczej nie nastanie, gdyż jako chrześcijanie dzielimy wspólnotę losu  z Jezusem, który razem ze swoim Kościołem aż do końca świata pozostanie dla wielu znakiem sprzeciwu.

Bracia i Siostry!

Módlmy się za każdego i wszystkich maturzystów, oczekując z radością ich wielkodusznej decyzji wstąpienia na drogę kapłańskiej służby w naszym Kościele diecezjalnym, otwartym na potrzeby ewangelizacji w całym świecie!

Modlę się za Was, drodzy Diecezjanie, abyście na co dzień żyli łaską chrztu świętego – darem nowego życia, wypełniając zadania powszechnego kapłaństwa wszystkich ochrzczonych.

Moją modlitwę łączę z pasterskim błogosławieństwem, abyście trwali mocno w wierze i wypełnili dane Wam powołanie.

Tarnów, 20 kwietnia 2010 r.

† Wiktor Skworc
Biskup Tarnowski


CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem,  w której zginął Prezydent Polski wraz z 95 osobami

 Dekrety i zarządzenia

Z życia diecezji

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje związane z Rokiem Kapłańskim