Ks. dr Jacek Nowak
Tarnów

 Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu  - Z życia Seminarium Duchownego w Tarnowie w roku akademickim 2006/2007

 11 IX 2006 r. Ojciec Święty Benedykt XVI wypowiedział w bawarskim sanktuarium maryjnym w Altötting słowa, które poruszają serce każdego powołanego: "Pan ma swój plan w stosunku do każdego z nas, każdy będzie wezwany przez Niego po imieniu. Taka jest nasza misja: wsłuchiwanie się, zdolność przyjęcia wezwania; musimy być odważnymi i wiernymi, abyśmy szli za Nim i u kresu czasów byli powołani jako wiarygodni słudzy, którzy w sposób właściwy gospodarowali Jego darami. Wiemy, że Pan szuka pracowników do swego żniwa. Sam powiedział do swoich uczniów: <Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo> (Mt 9,37). (.) Brakuje ludzi gotowych pójść jako żniwiarze Boga. Podobnie jak wtedy, gdy Pan litował się nad ludźmi, którzy byli dla niego jak owce nie mające pasterza, również i dziś jest wielu ludzi, którzy choć wszystko umieli i wszystko wiedzieli, nie potrafili dostrzec, jak w sposób właściwy można uporządkować ich życie. Panie, wejrzyj na potrzebę tych naszych czasów, które potrzebują posłańców Ewangelii, Twoich świadków, drogowskazów do <życia w pełni>! Spójrz na świat i ześlij robotników! Z taką prośbą kołaczemy do drzwi Boga, ale z taką samą prośbą puka Pan do drzwi naszego serca. Panie, czy Ty mnie słyszysz? Czy nie przerasta to moich możliwości? Czyż nie jestem za mały do tego? Nie lękaj się - powiedział Anioł do Maryi. Nie lękaj się, wezwałem Cię po imieniu, jak mówi prorok Izajasz (43,1) - do każdego z nas. Dokąd idziemy, wypowiadając na to wołanie Pana?". Kilkanaście dni później tarnowskie wyższe Seminarium Duchowne zapełniło się, po wakacyjnej przerwie tymi, którzy na wołanie Pana zdecydowali się zostać Bożymi żniwiarzami, którzy będąc przy boku Jezusa, postanowili być Jego posłańcami w drodze do ludzi XXI wieku.                 

              Nowy rok formacyjny i akademicki 23 września 2006 r. rozpoczęło 241 alumnów. Na roku VI-28 diakonów (opiekunami rocznika byli: ks. rek- tor dr Wiesław Lechowicz i ojciec duchowny ks. dr Wojciech Gałda), na roku V - 34 (opiekunowie: ks. dr Jacek Nowak, ojciec duchowny ks. dr Grzegorz Lechowicz), rok IV - 32 (opiekunowie: ks. dr Leszek Rojowski, ojciec duchowny ks. mgr lic. Dariusz Jankowski), rok III - 41 (opieku- nowie: ks. mgr lic. Robert Groch, ojciec duchowny ks. dr Krzysztof Bułat,  rok II - 40 (opiekunowie: ks. mgr lic. Grzegorz Ociepka, ojciec duchowny  ks. mgr Stanisław Wojdak). Obowiązki dyrektora administracyjnego pełnił ks. mgr lic. Janusz Majda.

              W gronie księży przełożonych nastąpiła pod koniec wakacji zmiana. Decyzją księdza biskupa ordynariusza ks. dr Leszek Rojowski, dotychczasowy wicedyrektor diecezjalnej Caritas został zamianowany prefektem  w naszym seminarium na miejsce ks. dra Pawła Dudy.  

              Rok pierwszy rozpoczęło 52 alumnów, którzy zdali pozytywnie egzamin wstępny (1 VII lub 1 IX) i przez biskupa diecezjalnego zostali przyjęci do seminarium duchownego. Opiekunami rocznika zostali zamianowani: ks. prefekt dr Tomasz Kudroń oraz ojciec duchowny ks. mgr Stanisław Śliwa. Przez pierwszy tydzień alumni roku pierwszego uczestniczyli w zajęciach integracyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanych psychologów-terapeutów z Warszawy.  

              Zadania formacyjne w nowym roku akademickim wyznaczył pasterz diecezji bp Wiktor Skworc podczas Mszy św. w kaplicy seminaryjnej 3 X 2006 r. Eucharystii przewodniczył bp Hans Joseph Becker, ordynariusz diecezji Padeborn w Niemczech. Koncelebransami byli: bo Stanisław Budzik, wikariusz generalny diecezji Padeborn Alfons Joseph Hartl oraz księża przełożeni i profesorowie naszego seminarium. Ksiądz biskup ordynariusz w skierowanym do wspólnoty seminaryjnej słowie zwrócił uwagę na tegoroczne hasło formacji "Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu". Te słowa św. Pawła są zadaniem domagającym się nieustannego doskonalenia, rozwoju duchowego, emocjonalnego i ludzkiego "godzina po godzinie, dzień po dniu aż do końca tego roku formacji". Należy więc - zdaniem księdza biskupa pamiętać, że pierwszym wybraniem jest powołanie do życia, do bycia człowiekiem. To jest fundament człowieczeństwa i kapłaństwa. "W przypatrywaniu się swemu powołaniu - mówił ksiądz biskup - zwracajcie uwagę na kształtowanie waszych charakterów, na zdobywanie cnoty cierpliwości, pokory, służby, wyobraźni miłosierdzia. Wyrywajcie  z serc chwasty gniewu, złości, egoizmu, nieposłuszeństwa wobec choćby najtrudniejszych zasad rządzących tym domem. (.) Już teraz, dziś potrzeba solidnej formacji ducha i umysłu, by sprostać wymaganiom posyłającego, by nie głosić siebie, lecz Jezusa, by nie tworzyć Kościoła - twierdzy, która swoje żywotne siły czerpie z taktyki zaczepno-obronnej; Kościoła zatrzymującego się na zwalczaniu złych nowin, zamiast głoszącego jedyną, niepowtarzalną Dobrą Nowinę o Bogu, który jest Miłością".  

Wspinać się na duchową wyżynę i osobiście spotykać się z powołującym Chrystusem - formacja duchowa  

              Ksiądz biskup ordynariusz na zakończenie homilii inaugurującej nowy rok formacyjny powierzył całą seminaryjną wspólnotę opiece Maryi. Mówił: "Ona jest bowiem wzorem powołanego do świadczenia o miłości Boga w imię Jezusa Chrystusa. Ucząc się od Matki Chrystusa zachowywania  i rozważania w sercu tajemnic Jej Syna, przypatrujcie się tajemnicy waszych powołań".

              To właśnie Jej, Wychowawczyni powołań kapłańskich i Matce kapłanów, seminaryjna wspólnota zawierzyła rozpoczynający się rok akademicki. Uczyniła to 5 X 2006 r. podczas pielgrzymki do diecezjalnego sanktuarium maryjnego w Tuchowie. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Andrzej Zając. Kaznodzieja zachęcał, abyśmy - na wzór Maryi - podjęli rozpoczynającą się drogę formacji do kapłaństwa  "z pośpiechem", to znaczy "sercem ochotnym, radosnym i wdzięcznym za dar powołania, z tym przeświadczeniem, które Maryja wyśpiewała: . Trzeba podjąć tę wędrówkę w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem". Na koniec ks. profesor zwrócił się do alumnów w słowach: "Drodzy bracia alumni! Otrzymujecie w darze od Boga kolejny odcinek czasu na przygotowanie się do kapłaństwa. (.) Wraz z wami prosimy dziś Maryję, Matkę powołań kapłańskich, Maryję Tuchowską, aby wspierała was w tym trudzie, śpiewał kantor w psalmie. Wszyscy dzisiaj - wasi wychowawcy, wykładowcy, przyjaciele - modlimy się za was, aby ten dar dany wam przez Boga był czasem owocnym". Na zakończenie Eucharystii ks. rektor zawierzył Pani Tuchowskiej całą społeczność seminaryjną: alumnów, diakonów, księży przełożonych i profesorów, siostry zakonne, a także pracowników świeckich - "Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi oddanych Ci serc naszych. Tobie zawierzamy rozpoczynający się rok formacyjny i akademicki 2006/2007. Obejmij nas swoim miłującym spojrzeniem, abyśmy razem z Tobą mogli się przypatrywać naszemu powołaniu i odpowiadać na nie tak, jak Ty to czyniłaś w całym swym życiu - w duchu słów ". Po Mszy św. ojcowie redemptoryści podjęli pielgrzymów obiadem. Pielgrzymkę do tuchowskiego sanktuarium zakończyła wspólna droga krzyżowa, której rozważania przygotował rocznik IV.  

              Na początku roku akademickiego, 14 X 2006 r., wspólnota seminarium duchownego pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tar- nowie. Czuwanie rozpoczęło się o godz. 22.00 odmówieniem Różańca. Rozważania przygotowali alumni roku V. O godz. 23.00 została odprawiona Msza św., której przewodniczył ks. rektor Wiesław Lechowicz.  

              Spotkanie z powołującym Jezusem dokonuje się przede wszystkim na osobistej modlitwie, skupieniu, zatrzymaniu się na chwilę refleksji. Kilka razy w ciągu roku alumni przeżywają dni skupienia prowadzone przez ojców duchownych. Program skupienia obejmuje konferencje ascetyczne, medytację osobistą przed Najświętszym Sakramentem, spowiedź oraz uroczystą Eucharystię. Pierwszy, powakacyjny dzień skupienia, 23/24 września przeprowadził dla alumnów roczników II-VI o. Dariusz Jankowski. Tematyka rozważań dotyczyła rachunku sumienia - "od wyliczania grzechów do modlitwy miłującej uwagi". Alumnom w Błoniu konferencje ascetyczne głosił o. Stanisław Śliwa. Po świętach Bożego Narodzenia, 5/6 stycznia 2007 r. skupieniu alumnów przewodniczył o. Stanisław Wojdak. Konferencje ascetyczne dotyczyły zagadnienia modlitwy wstawienniczej. II semestr wspólnota alumnów rozpoczęła także dniem skupienia, który z 21/22 lutego poprowadził o. Krzysztof Bułat. Rozważania oparł na słowach Ojca Świętego Benedykta XVI "Trwajcie mocni w wierze". Kolejny dzień skupienia miał miejsce po Wielkanocy, 18/19 kwietnia. Modlitwie i medytacji, której mottem stały się słowa "Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci?", przewodniczył o. Grzegorz Lechowicz.

              Osobne dni skupienia, a raczej spotkanie formacyjne - wraz ze swoimi rodzicami - przeżywają alumni roku I (na początku formacji), kandydaci do diakonatu oraz diakoni na krótko przed święceniami kapłańskimi. W sprawozdawczym roku akademickim alumni rozpoczynający drogę do kapłaństwa modlili się ze swoimi rodzicami 5 XI 2006 r. Eucharystii przewodniczył ks. rektor Wiesław Lechowicz, a homilię wygłosił ks. dr Tomasz Kudroń, opiekun rocznika. Następnie w seminaryjnej auli ks. rektor wraz  z opiekunami rocznika spotkali się z rodzicami alumnów roku I. Słowo do rodziców, pierwszych formatorów kandydatów do kapłaństwa, skierował ks. rektor oraz ojciec duchowny o. Stanisław Śliwa. Wprowadzeniem w duchowe życie seminaryjne były także zajęcia prowadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji z Nowego Sącza. Kandydaci do diakonatu modlili się ze swoimi rodzicami 22 IV 2007 r. Program spotkania wypełniła Eucharystia pod przewodnictwem ks. rektora, z homilią opiekuna rocznika ks. prorektora Jacka Nowaka, oraz konferencja w auli wygłoszona przez ks. rektora i ojca duchownego Grzegorza Lechowicza. Tydzień później, 29 IV 2007 r., skupienie przeżywali diakoni ze swoimi rodzicami.

              Dla każdego alumna nieodzowną pomocą w odkrywaniu tożsamości swojego powołania - jak zaznaczył w inauguracyjnej homilii - jest Pismo Święte. Biskup tarnowski zachęcał, aby Słowa Bożego nie tylko słuchać, ale rozważać je w sposób duchowy. Codzienna lektura Biblii wpisana jest  w porządek dnia seminaryjnej wspólnoty. Alumni poznają Pismo Święte na sposób akademicki podczas wykładów, tzw. Szkoły Biblijnej prowadzonej przez ks. dra Tomasza Drwala oraz przez indywidualne zainteresowanie się szeroko rozumianą problematyką biblijno-religijną. Zdobyta w ten sposób wiedza staje się m.in. podstawą do wzięcia udziału w organizowanym od kilkunastu lat konkursie biblijnym. 18 XI 2006 r. odbył się finał tego konkursu, którego tematem była problematyka Dziejów Apostolskich. Zakwalifikowało się do niego 8 alumnów, którzy musieli odpowiedzieć na osiem szczegółowych pytań ułożonych przez ks. dra Piotra Łabudę, przewodniczącego komisji konkursowej. Odpowiedzi oceniali także ks. dr hab. Michał Bednarz (pomysłodawca konkursu) oraz ks. rektor dr Wiesław Lechowicz. Pierwsze miejsce zajął diakon Daniel Prokop, który w nagrodę mógł pielgrzymować  w dniach 28 III - 5 IV 2007 r. do Ziemi Świętej (swoje przeżycia opisał w "Poślij mnie" 2(2007), s. 10-11). Zwieńczeniem konkursu biblijnego była uroczysta Eucharystia, którą w Niedzielę Biblijną, 20 XI 2006 r., celebrował ks. dr Mirosław Łanoszka, wykładowca Pisma Świętego w seminarium.  

              "Wspinanie się na duchowe wyżyny", do czego zachęcał ksiądz biskup ordynariusz odbywa się także przez zaangażowanie się alumnów w rozmaite grupy modlitewne działające w seminarium. Jedną z nich jest Rycerstwo Niepokalanej zrzeszające 50 kleryków, którzy co dwa tygodnie gromadzą się w kaplicy na wspólnej modlitwie do Matki Bożej. W maju modlitewne spotkania organizowane są w seminaryjnym ogrodzie przy figurze Maryi "Królowej Apostołów". Rycerstwem opiekuje się ks. Stanisław Śliwa. Ciekawą inicjatywą alumnów było zorganizowanie akcji "Kwiatek dla Matki Bożej" polegającej na zebraniu pieniędzy na zakup kwiatów i posadzenie ich przed figurą Matki Najświętszej w ogrodzie. Alumni wielkodusznie odpowiedzieli na apel. Członkowie "Rycerstwa" prenumerują także miesięcznik "Rycerz Niepokalanej", a przedstawiciele grupy - ze swoim opiekunem ks. Stanisławem Śliwą - uczestniczą w dniu skupienia dla MI diecezji tarnowskiej. Tegoroczny zorganizowano w marcu 2007 r. w parafii Koszyce Wielkie.  

              Kult Miłosierdzia Bożego krzewią w seminaryjnej wspólnocie alumni zgromadzeni w "Bractwie Miłosierdzia Bożego", którego duchowym opiekunem jest ks. dr Krzysztof Bułat. W każdą niedzielę członkowie Bractwa odwiedzają chorych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej w Tarnowie, z którymi odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o godz. 21.00 w seminaryjnej kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego gromadzą się na wspólnej modlitwie i rozważaniu myśli św. Siostry Faustyny. W każdy pierwszy piątek miesiąca z inicjatywy Bractwa odprawiana jest droga krzyżowa. Członkowie Bractwa 19 X 2006 r. pielgrzymowali do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

              W homilii na rozpoczęcie nowego roku akademickiego pasterz Kościoła tarnowskiego zachęcał, aby "wspinać się na duchową wyżynę i osobiście spotykać się z powołującym Chrystusem". Jest to z pewnością możliwe dzięki zaangażowaniu się w indywidualną i wspólnotową modlitwę. Pomocą jest także aktywne uczestnictwo w Apostolstwie Modlitwy. Odpowiedzialny za nie alumn każdego miesiąca zapoznaje alumnów z intencjami, jakie poleca naszym modlitwom Ojciec Święty. Klerycy (zwłaszcza  z roku pierwszego) zostali również zapoznani z historią, charyzmatem, celami i środkami oraz zobowiązaniami płynącymi z przynależności do Apostolstwa. Uroczyste przyjęcie nowych członków i odnowienie przyrzeczeń przez pozostałych alumnów i kapłanów odbyło się 15 VI 2007 r. podczas nabożeństwa czerwcowego, któremu przewodniczył o. Wojciech Gałda, opiekun Apostolstwa.

              Wśród grup modlitewnych na uwagę zasługuje 17-osobowa wspólnota Ruchu Światło-Życie, której opiekunem i moderatorem jest o. Dariusz Jankowski. Spotkania odbywały się zwykle co tydzień. Tematyka spotkań była różnorodna. Część z nich poświęcona była dwóm ostatnim z "Drogowskazów Nowego Życia" ("Nowa kultura" i "Agape") na podstawie materiałów formacyjnych Ruchu przeznaczonych do pracy w ciągu roku po I st. ONŻ. Kilka poświęconych było przedstawieniu historii Ruchu Światło-Życie, pojęciu diakonii w Ruchu, metodzie rozważania Pisma Świętego jaką jest "ewangeliczna rewizja życia". Były także spotkania o charakterze informacyjno-organizacyjnym. Odbyły się także dwa nabożeństwa: celebracja słowa Bożego nt. Drogowskazu "Nowa Kultura" oraz nieszpory na zakończenie pracy w tym roku akademickim. Współpraca z seminaryjną grupą Odnowy w Duchu Świętym zaowocowała zorganizowaniem spotkania modlitewnego w kaplicy seminaryjnej połączonego z modlitwą wstawienniczą, które odbyło się w czasie sesji zimowej. W ramach podtrzymywania współpracy ze wspólnotą Ruchu przy duszpasterstwie akademickim "Tratwa", klerycy uczestniczyli we wspólnym spotkaniu w dniu 16 V 2007 r. natomiast w związku z 20. rocznicą śmierci założyciela Ruchu całej wspólnocie seminaryjnej zaprezentowany został film dokumentalny pt. Gwałtownik Boży. Rzecz o ks. Franciszku Blachnickim. Wspólnota podjęła także wysiłek większej integracji i zacieśniania więzi przez postanowienia wzajemnej modlitwy oraz spotkań o charakterze nieoficjalnym. Warto zauważyć, że przedstawiciele wspólnoty uczestniczyli w XXXII Kongregacji odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, jaka odbyła się w Częstochowie  w dniach 23-26 II 2007 r. Tego rodzaju spotkania odbywają się każdego roku i gromadzą osoby odpowiedzialne w sposób bezpośredni za pracę formacyjną w poszczególnych wspólnotach Ruchu. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: "Idźcie i głoście" (relacja w "Poślij mnie" 1(2007), s. 10-11).

              Duchowe życie wspólnoty seminaryjnej kształtuje się także przez aktywne przeżywanie wydarzeń roku liturgicznego, szczególnie Adwentu  i Wielkiego Postu. Pierwszy z nich upłynął na radosnym oczekiwaniu świąt Bożego Narodzenia. Taki nastrój miał też seminaryjny odpust w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 XII. Przygotowaniem do uroczystości była nowenna, podczas której homilię głosił ks. dr Teodor Szarwark, zastępca dyrektora ds. wydawniczych Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej "Biblos". Uroczystość odpustowa rozpoczęła się Eucharystią, której przewodniczył bp Janusz Kaleta, administrator apostolski w Atyrau, w Kazachstanie. Bp Kaleta został konsekrowany w Rzymie 23 XI 2006 r. Ojciec Święty w ten sposób wyróżnił tego gorliwego kapłana, który wsłuchiwał się w głos powołującego Chrystusa w murach naszego seminarium, a potem, z pełnym poświęceniem podjął Chrystusowe wezwanie "Idźcie na cały świat". W homilii bp Kaleta zachęcił do nowego spojrzenia na Maryję "pełną łaski", która potrafiła przyjąć z pokorą i całkowitym poddaniem się Bogu wszystkie jego wyroki i plany. Ksiądz biskup przybliżył słuchaczom także charakter pracy duszpasterskiej i apostolskiej na ziemi kazachskiej, podziękował za to, że seminarium każdego roku posyła do Atyrau do pomocy w czasie wakacji diakonów. Na koniec zwrócił się z prośbą o modlitwę i "dar odwagi dla tych, którzy czują powołanie do pracy misyjnej. Do tego, żeby opuścić swoją ziemię rodzinną, te znajome warunki i pojechać gdzieś dalej". W imieniu społeczności seminaryjnej życzenia ks. bpwi Kalecie złożył diakon Adam Kumorek. Po Mszy św.,  w seminaryjnej auli odbyła się akademia maryjna, w czasie której ks. dr Wacław Siwak z WSD w Przemyślu wygłosił referat na temat: "Powołanie Maryi Niepokalanej wzorem naszego powołania". Po referacie grupa teatralna przedstawiła obraz sceniczny Tota pulchra. Spotkanie zakończył  ks. bp Stanisław Budzik, który nawiązując do referatu i inscenizacji, stwierdził, że Maryja uświadamia nam, iż całe piękno płynie z wnętrza człowieka.  

              W IV niedzielę Adwentu, 17 XII 2006 r., z kaplicy seminaryjnej była transmitowana Msza św. dla Polaków na całym świecie. Eucharystię transmitowała TV Polonia. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. rektor Wiesław Lechowicz. Na zakończenie Mszy św. ksiądz rektor złożył życzenia świąteczne wszystkim rodakom mieszkającym poza granicami kraju zapewniając jednocześnie o modlitwie seminarzystów w ich intencjach.

              Wyjazd alumnów na święta Bożego Narodzenia poprzedziła 22 XII 2006 r. wieczerza wigilijna z udziałem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca  i księży profesorów. Najpierw obejrzeliśmy misterium bożonarodzeniowe przygotowane przez alumnów roku III, a następnie przeszliśmy do refektarza, gdzie w imieniu wspólnoty seminaryjnej diakon Tomasz Piecuch złożył pasterzowi Kościoła tarnowskiego świąteczne życzenia. Ksiądz biskup odwzajemnił je, życząc błogosławionych Świąt we wspólnotach parafialnych, w rodzinach oraz osobistego spotkania z Bogiem w nowo narodzonym Zbawicielu świata. Nazajutrz alumni wyjechali do swoich parafii na zasłużony odpoczynek i rodzinne świętowanie. Do seminarium powrócili  5 I 2007 r., a nazajutrz uczestniczyli w katedrze we Mszy św. sprawowanej w intencji ks. bpa Wiktora Skworca z racji kolejnej rocznicy jego święceń biskupich.

              Wielki Post w seminarium to okres, kiedy alumni więcej czasu niż zwykle przeznaczają na modlitwę i pełnienie dzieł miłosierdzia w domach pomocy społecznej, szpitalach, domach dziecka itp. Życie duchowe wspólnoty naznaczone jest nabożeństwami drogi krzyżowej i gorzkich żali. Rozważania stacji drogi krzyżowej w każdy piątek prowadzili księża przełożeni, a kazania pasyjne na gorzkich żalach wygłosił ks. prefekt Leszek Rojowski. Alumni mieli także okazję uczestniczyć w drodze krzyżowej ulicami Tarnowa. Nabożeństwo odbyło się w Niedzielę Palmową, 1 IV 2007 r. Szczególnym czasem przeżywanym w seminarium jest Triduum Sacrum. Wszyscy uczestniczą w katedrze w liturgii Wielkiego Tygodnia. Na liturgię Wielkiej Soboty i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego pozostają alumni roku piątego. Tradycyjnie w Wielką Sobotę, tuż po Ciemnej Jutrzni, ksiądz biskup ordynariusz i jego biskupi pomocniczy spotykają się z seminaryjną wspólnotą na wielkanocnych życzeniach. Jest to okazja do wyrażenia wdzięczności pasterzowi diecezji za wszelkie dobro uczynione dla seminarium. Słowa życzeń skierował do księży biskupów i przełożonych diakon Jacek Soprych, dziekan alumnów. Pasterz Kościoła tarnowskiego podkreślił w życzeniach, jakie skierował do seminaryjnej wspólnoty, że prawda o Zmar- twychwstaniu ma być pierwszą prawdą kapłańskiego i kleryckiego życia. Tą prawdą trzeba żyć, o tej prawdzie świadczyć i tę prawdę - codziennym postępowaniem - poświadczać. Po spotkaniu klerycy wyjechali do rodzinnych parafii na tygodniowy odpoczynek.

              Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores dabo Vobis, powołując się na postanowienia Synodu Biskupów  w 1990 r. stwierdził, że formacja powołań kapłańskich "winna zmierzać do tego, aby kandydaci poznali Jezusa i poszli za Nim, przygotowując się do przyjęcia i przeżywania sakramentu kapłaństwa upodabniającego ich do Chrystusa Głowy i Pasterza, Sługi i Oblubieńca Kościoła" (PDV, 3). Poznanie Jezusa dokonuje się nie tylko na drodze studiów teologicznych, ale także - a może przede wszystkim - na modlitwie, medytacji w zaciszu kaplicy. Pomocą w tym względzie są rekolekcje święte. Na początku roku formacyjnego ćwiczenia duchowne przeprowadził w dniach 20-25 XI 2006 r. o. Marian Zawada OCD z Krakowa. Codzienne rozważania skoncentrował wokół słów: "Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana". Tradycyjnym zwieńczeniem rekolekcji jesiennych jest przywdzianie sutanny przez alumnów roku III. Obrzęd dokonuje się w niedzielę Chrystusa Króla. Tak więc 25 XI 2006 r. 40 alumnów włożyło sutanny na znak całkowitego oddania się Chrystusowi, którego królestwo nie pochodzi z tego świata. Ksiądz rektor, w homilii mówiąc o znaczeniu stroju duchownego, zaapelował do alumnów, aby pozbyli się ziemskiego i ludzkiego spojrzenia na sutannę, która nie stanowi upoważnienia do przywilejów, zaszczytów i wpływów, ale jest zobowiązaniem do służby w duchu i na wzór Jezusa. "Zakładajcie sutannę i biret - mówił ksiądz rektor Wiesław Lechowicz - myśląc o Jezusie, któremu nałożono niewyszukaną szatę i cierniową koronę oraz o okolicznościach, w których to nastąpiło. (.) Noście sutannę z przekonaniem, że (Jan Paweł II)". W imieniu nowo obłóczonych słowa wdzięczności wypowiedział alumn Mateusz Szyszka, prezes rocznika.

              Przygotowaniem do owocnego przeżycia świąt Wielkiej Nocy są trzydniowe rekolekcje prowadzone zazwyczaj przez duszpasterza z naszej diecezji. W tym roku rekolekcje prowadził w dniach 21-25 III 2007 r. ks. Zbigniew Szostak, proboszcz z Zabawy i kustosz sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny. W rekolekcyjnych rozważaniach powoływał się na przykłady  z życia Błogosławionej ukazując ją jako wzór całkowitego oddania się Chrystusowi. Na zakończenie rekolekcji alumni otrzymali posługi lektoratu i akolitatu oraz - najstarsi - zostali przyjęci w poczet kandydatów do diakonatu  i prezbiteratu. Obrzęd udzielenia posług lektora i akolity miał miejsce podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w seminaryjnej kaplicy 24 III 2007 r. Mszy św. przewodniczył ks. bp Władysław Bobowski. On też udzielił posługi lektoratu 39 alumnom z roku III i posługi akolity 30 klerykom z roku IV. Ks. rektor, witając bpa Władysława w seminaryjnej wspólnocie poprosił go, aby słowem i błogosławieństwem umocnił alumnów na drodze do kapłańskiej posługi. Obecność księdza biskupa była także okazją do szczególnej i żarliwej modlitwy za niego z okazji Jego 50. rocznicy święceń kapłańskich. Ksiądz biskup, zwracając się w homilii do mających przyjąć posługę lektora powiedział, że dzięki ich zaangażowaniu w głoszenie Słowa Bożego będzie rozwijała się wiara braci. "To właśnie Słowo Boga - podkreślił biskup - pozwala nam poznać Boga, uwierzyć Mu, umiłować Go i spełniać Jego życzenia. (.) Ukochani! Umiłujcie Pismo Święte. Niech Boże Słowo będzie pokarmem dla naszego, dla waszego życia duchowego osobistego  i dla naszej apostolskiej gorliwości". Następnie ks. bp Władysław skierował swoją uwagę i słowo w stronę alumnów roku IV, którzy mieli przyjąć posługę akolity. Kaznodzieja podkreślił, że akolita na co dzień w sposób szczególny powinien podejmować dialog miłości z Chrystusem, który oddał się człowiekowi na pokarm. Akolici - jako nadzwyczajni szafarze Eucharystii - mają z niej czerpać moc do własnego uświęcania i pomagać innym przez podawanie Komunii św. jeszcze bardziej zjednoczyć się z Chrystusem, który przez Eucharystię wchodzi w nasze życie i trwa z nami w najgłębszej miłości i przyjaźni. W imieniu alumnów roku III i IV słowa podziękowania wypowiedział alumn Marcin Mastalski. Zaś Paweł Nowak  z roku III skierował do księdza biskupa życzenia z racji jego złotego jubileuszu kapłaństwa. "Seminaryjna wspólnota - podkreślił alumn - wyśpiewuje dziękczynne Te Deum za pięćdziesiąt lat Twojej posługi kapłańskiej i życzy Ci byś pięknem dotykał, dobrem leczył, uśmiechem pocieszał, a nade wszystko byś niebem karmił, sprawując Eucharystię - wielką tajemnicę naszej wiary. Niech Maryja, Matka kapłanów prowadzi Cię przez wszystkie dni drogą eucharystycznego zachwytu!".

              W niedzielę, 25 marca, podczas porannej Mszy św. przewodniczący liturgii eucharystycznej ks. bp Stanisław Budzik przyjął do grona kandydatów do diakonatu i kapłaństwa 32 alumnów roku piątego. W homilii - powołując się na adhortację Pastores dabo vobis - ksiądz biskup zwrócił uwagę, że "życie kapłańskie może być wtedy tylko udane i owocne, kiedy kandydat do kapłaństwa, a potem kapłan bierze na serio wymagania Ewangelii. Kiedy zdaje sobie sprawę z radykalizmu tych wymagań. Kiedy ze wszystkich sił stara się być obrazem Chrystusa Dobrego Pasterza, który umiłowawszy swoich do końca ich umiłował, aż do oddania życia, aż do przelania krwi". Bp Stanisław podkreślał, że na wzór Chrystusa mamy już teraz budować wspólnotę miłości człowieka z Bogiem i wspólnotę miłości pomiędzy ludźmi. Na koniec, bezpośrednio zwracając się do kandydatów, powiedział: "Niech przez waszą posługę wzrasta świętość Chrystusowej Oblubienicy, rozwijajcie gorliwie swoje powołanie, kształtujcie w sobie obraz Chrystusa Dobrego Pasterza, umiłujcie Kościół i pogłębiajcie jego świętość. I pamiętajcie, że droga do świętości jest tak długa, jak długie jest życie człowieka". W imieniu rocznika słowa podziękowania za zaufanie Kościoła wypowiedział pod adresem ks. bpa Stanisława prezes rocznika Sylwester Brzeźny, zapewniając jeszcze raz o wielkodusznym oddaniu się na służbę Bogu i Kościołowi przez świadome wypowiedzenie "tak".

              Dla alumnów roku piątego ten dzień był przygotowaniem do ostatecznego wypowiedzenia swojego "tak" wobec biskupa i Kościoła podczas święceń diakonatu 19 V 2007 r. Dzień wcześniej, 18 V w obecności seminaryjnej wspólnoty kandydaci do diakonatu, trzymając dłonie na Piśmie Świętym, złożyli przed Księdzem Rektorem wyznanie wiary i przysięgę. W tym roku święcenia diakonatu miały miejsce w trzech parafiach naszej diecezji. Ksiądz biskup ordynariusz udzielił święceń 9 alumnom z roku piątego  w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie podczas uroczystości z udziałem rodziców kleryków, rodzeństwa, kapłanów, a także ministrantów i grup młodzieżowych z okolicznych dekanatów. Biskup konsekrator podkreślił  w homilii, iż mający przyjąć święcenia diakonatu, są otoczeni szczególną miłością Boga, który ich pierwszy pokochał i wybrał do świadczenia  o miłości. To jest także droga powołanego, który wyszedł "z miłujących dłoni Ojca" i opuszcza ten świat przez śluby, przyrzeczenia i zobowiązania. Opuszczając świat idzie jednak do niego ze świadectwem miłości pokornej  i cichej, pamiętając, że przez jego posługę ma wzrastać Chrystus. W imieniu nowo wyświęconych diakonów słowa podziękowania wypowiedzieli: diakon Jerzy Ciećko i diakon Andrzej Remut.  

              Ks. bp Władysław Bobowski w parafii pw. Św. Heleny w Nowym Sączu nałożył ręce na 10 alumnów, ustanawiając ich diakonami Kościoła. Zwracając się do nich w homilii, zaprosił ich do naśladowania Chrystusa Sługi, który całym życiem i przez całe życie służył człowiekowi. Podkreślił, że święcenia diakonatu zobowiązują do służby wszędzie tam, gdzie żyje potrzebujący człowiek. Potrzeba więc - mówił ksiądz biskup - wielkiej wrażliwości na ludzkie cierpienia i tęsknoty potrzebującego serca. Za dar posługi pasterskiej ks. bpowi Władysławowi podziękował diakon Marek Konieczny.

              W Mościckiej parafii pw. NMP Królowej Polski bp Stanisław Budzik wyświęcił na diakonów 13 alumnów roku piątego. Obierając za motto homilii słowa Jezusa: "Kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie waszym sługą, na wzór Syna Człowieczego", ksiądz biskup podkreślił, że prawdziwa wielkość człowieka nie polega na zajmowaniu wysokich stanowisk czy pierwszych miejsc. "Prawdziwa wielkość w duchu Ewangelii to bycie pierwszym dla innych, to oddawanie swoich talentów i zdolności  w służbę drugiego człowieka". Biskup konsekrator zwrócił uwagę, że przyjęte święcenia diakonatu są zobowiązaniem do wprowadzania człowieka w tajemnicę Bożej obecności na ziemi i ofiarnej służby braciom i siostrom w Kościele. Za włączenie do stanu duchownego i udzielenie święceń w imieniu diakonów podziękowanie wypowiedzieli diakon Łukasz Pukło  i diakon Łukasz Białas.

              Nowo wyświęceni diakoni mogli spełniać swoje funkcje we wspólnocie seminaryjnej (asysta w czasie liturgii, przewodniczenie nabożeństwom itp.), czy w czasie wakacji w rodzinnych parafiach, udzielając niektórych sakramentów, głosząc homilie i kazania, czy wreszcie podczas pobytu w parafiach na Wschodzie.  

              Diakoni, będący na VI roku, a wyświęceni 3 VI 2006 r., zostali posłani w Niedzielę Kapłańską, 8 X 2006 r., do parafii w dekanatach: uścieńskim, wojnickim, zakliczyńskim, żabnieńskim, by tam podczas mszy świętych głosić homilie i przewodniczyć modlitwie parafialnych wspólnot o święte, dobre i liczne powołania do służby Bożej.

              Dla seminaryjnej wspólnoty dzień święceń kapłańskich jest wielkim świętem. Mury seminarium opuszczają najstarsi jego wychowankowie, diakoni, którzy po sześcioletniej formacji, trudzie intelektualnej pracy i rozeznania powołania, podczas uroczystej Eucharystii w tarnowskiej Katedrze, są przez biskupa diecezjalnego wyświęceni na kapłanów. W okresie Wielkiego Postu (24 II - 9 IV) przygotowywali się do swojej przyszłej posługi na praktykach duszpasterskich w parafiach: Dębica (św. Jadwigi), Tarnów (Katedra, Matki Boskiej Fatimskiej oraz Mościce), Muszyna (bł. M.T. Ledóchowskiej), Kamionka Wielka, Trzetrzewina, Łososina Dolna, Wojakowa, Przyszowa, Limanowa, Wielogłowy, Bochnia (św. Jana, św. Mikołaja), Rzepiennik Suchy, Straszęcin, Lipnica Murowana, Nowy Sącz (św. Małgorzaty, MB Niepokalanej), Przysietnica, Mielec (Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Mateusza), Łącko, Bolesław, Piwniczna, Tuchów (św. Jakuba), Krynica Zdrój, Dąbrowa Tarnowska. Bezpośrednim zaś przygotowaniem duchowym do święceń były tygodniowe rekolekcje, które przeprowadził w Błoniu k. Tarnowa ks. prał. Kazimierz Góral, ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej. Święcenia prezbiteratu odbyły się 26 V 2007 r. o godz. 9.00. Do tarnowskiej katedry przybyli kapłani z całej diecezji, księża proboszczowie, wikariusze i liczne delegacje z parafii pochodzenia kandydatów do święceń, rodzina, przyjaciele, młodzież. Konsekratorem 30 diakonów był pasterz diecezji bp Wiktor Skworc. Obecni byli także biskupi pomocniczy: bp Władysław Bobowski i bp Stanisław Budzik. Koncelebransami byli księża przełożeni seminarium na czele z ks. rektorem Wiesławem Lechowiczem. Podczas homilii ksiądz biskup ordynariusz, nawiązując do ewangelicznej perykopy przypominającej scenę powołania Dwunastu, podkreślił, że słowa "Pójdź za Mną" są wezwaniem do naśladowania Chrystusa aż do śmierci. "Jesteście nadzieją Kościoła - wołał do przyszłych kapłanów - Lud Boży liczy na wasze świadectwo, a ja liczę na waszą dyspozycyjność i zrozumienie katolickości Kościoła jako wspólnoty uniwersalnej, solidarnej, a nade wszystko misyjnej. Ksiądz biskup apelował do diakonów, aby swoja duchowością zwyciężali ducha czasu, który "chce nas, duchownych, zamykać w więzieniu wartości materialnych" - "Drogi bracie diakonie pamiętaj, że to świadectwa ubóstwa i słów uzdrowienia w imię Jezusa Chrystusa oczekuje od ciebie chory na materię człowiek XXI wieku". Przedstawiciel neoprezbiterów, ks. Paweł Bogaczyk, w imieniu rocznika podziękował księdzu biskupowi za zaufanie Kościoła i posługę sakramentalną. Słowa wdzięczności pod adresem rodziców, seminarium duchownego, kapłanów i wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i przebieg uroczystości święceń wypowiedział ks. Paweł Marzec. Po skończonej uroczystości neoprezbiterzy i ich rodzice spotkali się w seminaryjnej auli  z księżmi przełożonymi i przedstawicielami alumnów. W czasie akademii otrzymali od księdza rektora dyplomy magisterskie oraz pamiątkę - obraz Chrystusa Ukrzyżowanego z naszej kaplicy. W imieniu nowo wyświęconych kapłanów przemówił prezes rocznika ks. Paweł Bogaczyk, który jeszcze raz podziękował za to, że w jednym miejscu, w seminarium, mogli znaleźć i Kościół, i dom, i szkołę. Niedziela, 27 V 2007 r., była dniem,  w którym neoprezbiterzy - każdy w swojej rodzinnej parafii - celebrowali Prymicje. Księża przełożeni odwiedzali ich w godzinach popołudniowych.  Z uwagi na fakt, że nazajutrz po prymicjach wspólnota seminaryjna wyjechała do Rzymu, nowo wyświęceni kapłani przyjechali do seminarium celebrować Mszę św. i udzielić prymicyjnego błogosławieństwa 5 VI 2007 r. Eucharystii przewodniczył ks. rektor Wiesław Lechowicz. On także wygłosił okolicznościową homilię. Każdy z neoprezbiterów otrzymał od księdza rektora pamiątkowy różaniec z herbem papieża Benedykta XVI.

              Tradycją już się stało, że neoprezbiterzy goszczą w seminarium jesienią. Wtedy, na zakończenie dnia skupienia, celebrują w kaplicy Mszę św. Tak było i w tym roku. Kapłani wyświęceni w 2006 r. modlili się we wspólnocie alumnów, księży przełożonych i sióstr zakonnych 16 XI 2006 r. Eucharystii przewodniczył ks. prał. dr Adam Kokoszka, wikariusz biskupi do spraw formacji duchowieństwa diecezji tarnowskiej. Okolicznościową homilię wygłosił przedstawiciel rocznika ks. Paweł Król, który podzielił się ze zgromadzonymi pierwszymi doświadczeniami w pracy duszpasterskiej  i katechetycznej w parafii. Na znak wdzięczności dla swojej Alma Mater neoprezbiterzy przekazali dar w postaci rzutnika multimedialnego oraz kompletu maryjnych ornatów.  

              W życie seminaryjne wpisane są również rozmaite jubileusze kapłańskie: złote i srebrne. W tym roku mieliśmy okazję dziękować Panu Bogu za 50 lat życia kapłańskiego ks. bpa Władysława Bobowskiego. Seminarium duchowne ma szczególny tytuł do wyrażenia dziękczynienia Bogu za posługę ks. bpa Władysława, który przez 30 lat był ściśle związany z seminarium najpierw jako ojciec duchowny, a potem jako wykładowca teologii duchowości. Pod jego kierunkiem powstały 44 prace magisterskie (piękne świadectwo o ks. bpie Władysławie przekazał ks. bp Stanisław Budzik we wspomnieniu Ojciec i Przewodnik zamieszczonym w Księdze pamiątkowej ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów 2007, s. 51-57). Uroczystość jubileuszowa odbyła się w tarnowskiej katedrze 20 czerwca 2007 r. Eucharystii z udziałem licznie zgromadzonych biskupów z sąsiednich diecezji i kapłanów (w tym złotych jubilatów) przewodniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

              Drugim jubileuszem przeżywanym tym razem w seminaryjnej kaplicy była 25. rocznica święceń kapłańskich ks. prof. Zbigniewa Wolaka, wykładowcy filozofii. W czasie uroczystej Mszy św., 15 VI 2007 r., homilię wygłosił ks. rektor Wiesław Lechowicz. Nawiązując do przypadającej w tym dniu uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, podkreślił wagę zawołania: "kapłan według Serca Bożego". "Miłość, mądrość i pokora oto trzy imiona Serca Bożego, oto trzy imiona serca kapłańskiego, które chce naśladować Serce Jezusa" - powiedział kaznodzieja. Życzenia księdzu jubilatowi w imieniu społeczności seminaryjnej złożył diakon Piotr Kotarba. Ks. prof. Wolak na zakończenie Mszy św. podziękował wszystkim za obecność i modlitwę oraz podarował pamiątkowy obrazek.

              Dla przyszłych kapłanów inspirującym i godnym naśladowania jest życie świętych i błogosławionych. W tym roku diecezja tarnowska wzbogaciła się o jeszcze jednego świętego - Szymona z Lipnicy. Wspólnota seminaryjna dostąpiła ogromnej łaski uczestniczenia w uroczystościach kanonizacyjnych na Placu św. Piotra w Rzymie 3 VI 2007 r. (obszerna relacja z pobytu Wyższego Seminarium Duchownego w Rzymie ukazała się w poprzednim numerze "Currendy" 3(2007), s. 363-374).

              Tydzień później, 10 VI 2007 r. alumni i księża przełożeni uczestniczyli w diecezjalnych obchodach 20. rocznicy beatyfikacji Karoliny Kózkówny, której w 1987 r. dokonał na tarnowskich Falklandach Ojciec Święty Jan Paweł II. Eucharystii w kościele pw. Bł. Karoliny przewodniczył biskup tarnowski Wiktor Skworc. W godzinach wieczornych w auli spotkaliśmy się z ks. prał. Sławomirem Oderem z Rzymu, który jest postulatorem w pro- cesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Jana Pawła II.  

              Wyższe Seminarium Duchowne w sposób szczególny czci św. Tomasza z Akwinu, patrona studiów teologicznych oraz bł. Ks. Romana Sitkę, byłego rektora seminarium, męczennika zamordowanego 12 X 1942 r. w Auschwitz.  

              Seminaryjny odpust ku czci Doktora Anielskiego miał miejsce 7 III 2007 r. Eucharystii w kaplicy seminarium z udziałem grona księży przełożonych i profesorów przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie bp Jan Niemiec (konsekrowany na biskupa  w Kamieńcu Podolskim 8 XII 2006 r.). Naszą wspólnotę seminaryjną łączą z księdzem biskupem i seminarium duchownym w Gródku Podolskim, którego był rektorem, głębokie więzy przyjaźni. Utrwaliła je przez lata i na- dal to czyni praca księży profesorów z naszego seminarium, a także rozmaita pomoc ze strony księży pochodzących z naszej diecezji. Homilię wygłosił przewodniczący liturgii. Ksiądz biskup podkreślił, że życie alumna i każ- dego kapłana powinno opierać się na Chrystusie. On ma stać w centrum naszego działania, myślenia, czucia. Jezus ma być Panem naszego serca. "Tylko w Chrystusie - mówił ksiądz biskup - człowiek może zrozumieć siebie i otaczający go świat". Na zakończenie Mszy św., przed rozesłaniem, ks. bp Jan Niemiec podziękował księżom profesorom, którzy systematycznie przyjeżdżają do Gródka Podolskiego z wykładami i księżom pochodzącym z naszej diecezji, którzy pracują w tamtejszej diecezji i seminarium.  W sposób szczególny wyróżnił ks. prof. Michała Bednarza, który swoje siły, zdrowie i serce od wielu lat oddaje alumnom w Gródku.

              Po Mszy św., w auli odbyła się akademia ku czci św. Tomasza. Na spotkanie przybyli ksiądz biskup ordynariusz oraz rektor PAT ks. prof. dr hab. Jan Dyduch. Specjalnym gościem i zarazem prelegentem była s. prof. dr hab. Zofia Zdybicka, wieloletnia dziekan Wydziału Filozoficznego KUL. Po wprowadzeniu ks. rektora Wiesława Lechowicza s. prof. Zdybicka wygłosiła wykład na temat: "Pełny przewrót antropologiczny - największe dokonanie Jana Pawła II". Wykład miał także elementy osobistego świadectwa o Słudze Bożym. Siostra profesor znała Karola Wojtyłą od 1956 r. Prelegentka zwróciła uwagę na fakt, iż św. Tomasz i Jan Paweł II byli myślicielami, którzy ukazywali związek między rozumem i wiarą, świeckością i nadprzyrodzonością.  

              Po inscenizacji opartej na motywach przypowieści Jak wróbel uratował ptaki z książki Hughesa Pogromca snów, przemówił rektor PAT.  W uznaniu zasług biskupa ordynariusza Wiktora Skworca dla Akademii wręczył mu okolicznościowy medal wydany z okazji jubileuszu krakowskiej uczelni teologicznej. Spotkanie zakończył pasterz diecezji, który m.in. podziękował ks. rektorowi Dyduchowi za wyróżnienie, przyjmując je niejako w imieniu środowiska tarnowskiego Wydziału Teologicznego. Podczas nieszporów, ucałowaliśmy relikwie Anielskiego Doktora.

              Od roku 1999 patronem seminarium duchownego w Tarnowie jest jego były rektor, męczennik "Bożej sprawy", ks. Roman Sitko, który wraz  z 112 męczennikami II wojny światowej został wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II. W naszym seminarium uroczyście obchodzimy kolejną rocznicę śmierci bł. ks. Romana. Z tej racji, 12 X 2006 r., uczestniczyliśmy  w Eucharystii, której przewodniczył ks. prał. Adam Nowak, emerytowany profesor historii Kościoła w naszym seminarium, długoletni dyrektor seminaryjnej biblioteki, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej i autor wielu publikacji na temat ks. Romana Sitki. Na Mszy św. był obecny także ks. dr hab. Stanisław Sojka postulator w procesie beatyfikacyjnym ks. Sitki. Homilię wygłosił ks. rektor Wiesław Lechowicz. Kaznodzieja podkreślił, że ks. Sitko był człowiekiem wspólnoty, jej przewodnikiem i przyjacielem. Ks. rektor zwrócił uwagę, że życie Błogosławionego kształtowała niezwykła cześć dla Eucharystii, o której sam mówił, że w niej "Jezus żyje, pełne życie On tam ma. Serce Jego żywo bije, co potrzeba to nam da" (fragment jednego z wierszy bł. ks. Romana).

              Z inicjatywy księdza biskupa ordynariusza drugim dniem szczególnego wspomnienia bł. ks. Romana Sitki został ustanowiony 12 czerwca. Wtedy przypada liturgiczne wspomnienie błogosławionych męczenników II wojny światowej. Odpustowej Eucharystii 12 VI 2007 r. przewodniczył  i homilię wygłosił ks. prał. dr Mieczysław Piotr Gajda, emerytowany profesor prawa kanonicznego i liturgiki, długoletni oficjał sądu biskupiego w Tarnowie. Po Mszy św. zebrani udali się do dydaktycznego gmachu seminarium, by tam uczestniczyć w poświęceniu obrazu przedstawiającego bł. ks. Sitkę. Autorką płótna jest Agnieszka Drwal-Dziurawiec. Następnie ks. rektor Wiesław Lechowicz pobłogosławił wnętrze "Izby pamięci bł. ks. Romana Sitki" utworzonej na II piętrze seminarium, obok kaplicy. W pomieszczeniu zgromadzono pamiątki po bł. ks. Romanie, dokumenty, zapiski, fotografie. Wystawa ma charakter stały. Autorem scenariusza jest p. Łukasz Jewuła z Tarnowa oraz ks. dr Jacek Nowak. Wystawa wzbudziła żywe zainteresowanie oglądających. Po uprzednim zgłoszeniu istnieje możliwość zwiedzania (zarówno indywidualnego, jak i grupowego) obiektu.

              Życie i dzieło bł. ks. Romana Sitki jest impulsem do kształtowania  w sobie pragnienia i potrzeby bycia świadkami Chrystusa we współczesnym świecie. Świadectwo męczenników, którzy oddali życie za prawdę jest dla przyszłych kapłanów znakomitą inspiracją do refleksji nad wiarą, życiem i postępowaniem alumna, a w przyszłości kapłana. Dawanie świadectwa wiary polega nie tylko na deklaracjach i słowach, ale przede wszystkim na kształtowaniu w sobie wrażliwości na drugiego człowieka, bo droga do Pana Boga prowadzi przez człowieka.

              Życie seminaryjne dostarcza wielu okazji do bycia "człowiekiem serca", do rozbudzenia w sobie wyobraźni miłosierdzia i miłości braterskiej. Alumni przez rozmaite akcje otwierają swoje serca na potrzeby i cierpienia bliźnich, których odwiedzają w domach pomocy społecznej, w domach dziecka, świetlicach, a nawet w więzieniach. Motorem ich działań jest przeświadczenie, że uczeń Chrystusa musi umieć okazać miłość poprzez konkretne gesty i czyny. Praktycznym sprawdzianem jest wakacyjna "praktyka" alumnów w różnych szpitalach na terenie naszej diecezji. Przez miesiąc klerycy z bliska mogą zobaczyć życie i pracę w szpitalach oraz na miarę swoich sił i możliwości zaradzić ludzkiemu cierpieniu, słabości i chorobie. Jak zgodnie twierdzą z tych praktyk wychodzą przemienieni, inni, lepiej rozumiejący i czujący drugiego człowieka.  

              Sprawdzianem miłości Boga jest wrażliwość na drugiego człowieka  i oddanie siebie w całkowitym, bezinteresownym darze. Dobrze to rozumieją i pięknie realizują alumni zrzeszeni w seminaryjnym Klubie Honorowych Dawców Krwi. Oddając krew, ratują ludzkie życie! Zapotrzebowanie na ten bezcenny lek z roku na rok rośnie, dlatego też 21 kleryków z Klubu regularnie oddaje krew, a 22 alumnów czyni to 1-2 razy w ciągu roku. W roku 2006 alumni oddali 54 litry krwi. W roku akademickim 2006/2007 były zorganizowane trzy wyjścia grupowe, gdzie alumni podarowali prawie 25 litrów krwi. Do seminaryjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi zapisują się nowi członkowie, którzy przez dar swojej krwi chcą ratować życie człowieka.

              W rozbudzaniu wyobraźni miłosierdzia alumnów pomaga seminaryjna Caritas. W każdą niedzielę grupa kleryków odwiedza pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej w Tarnowie. Alumni odwiedzają także DPS przy ul. Starodąbrowskiej, pomagają osobom na wózkach inwalidzkich w przemieszczaniu się, np. do kościoła itp. Każdego miesiąca seminaryjna grupa Caritas organizuje dzień modlitw w intencji chorych i cierpiących. Włącza się również w ogólnopolskie akcje sprzedając baranki wielkanocne czy wigilijne świece.

              Z roku na rok powiększa się grupa alumnów zaangażowanych w Koło Duszpasterstwa Głuchoniemych. Podstawowym warunkiem należenia do Koła jest znajomość języka migowego. Ci, którzy nabyli tę sprawność, biorą udział (co dwa tygodnie) we Mszy św. dla osób głuchoniemych i ich rodzin w kościele św. Józefa w Tarnowie. W czasie Eucharystii "tłumaczą" części stałe Mszy św., czytania mszalne oraz modlitwę wiernych. Ponadto 17 X 2006 r. przedstawiciele uczestniczyli w Ogólnopolskim Zjeździe Duszpasterstwa Niesłyszących w Katowicach oraz wzięli udział w V Małopolskiej Pielgrzymce Głuchych Diecezji Tarnowskiej do Zabawy. W wakacje 2007 r. (28 VI - 13 VII) trzej alumni uczestniczyli w kursie języka migowego w Ełku. Kurs zorganizowała Katolicka Misja dla Niesłyszących. Seminaryjne Koło Duszpasterstwa Głuchoniemych wydaje pismo "Przyjaciele Boga", w którym zamieszcza materiały dotyczące pracy z osobami głuchymi lub niedosłyszącymi.

              W ciągu roku akademickiego alumni naszego seminarium aktywnie włączyli się także w działalność 7 tarnowskich świetlic zorganizowanych przy parafiach miasta. Podstawowym zadaniem alumnów jest - jak zgodnie twierdzą dyrektorzy świetlic - "apostolstwo obecności". Człowiek w sutannie, jego bliskość i pomocna dłoń mają bardzo duże znaczenie wychowawcze dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic. W atmosferze życzliwości bezpośredniego kontaktu, wielu z tych młodych ludzi znajduje okazję do porozmawiania także o wierze, o nurtujących ich problemach, a także do postawienia pytań, na które brak nieraz czasu lub odwagi podczas katechezy. Konkretną formą zaangażowania alumnów w działalność świetlic są pomoc w nauce i towarzyszenie w zabawie. Alumni pomagają wychowankom w odrabianiu zadań szkolnych, pomagają w opanowaniu szkolnego materiału z niektórych przedmiotów. Ta wspólna praca i spotkanie jest także dla przyszłych księży cenną szkołą duszpasterstwa! Alumni naszego seminarium zaznaczają swoją obecność również w Środowiskowym Domu Samopomocy im. św. Kingi w Tarnowie, a także w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka oraz na oddziale dziecięcym tarnowskiego Szpitala im. św. Łukasza.  

              W seminarium duchownym alumni przygotowują się do posługi w Kościele powszechnym. Jednym z celów formacji duchowej jest uwrażliwienie przyszłych kapłanów na potrzeby misyjne Kościoła. Temu służą kursoryczne wykłady z misjologii, sympozja i konferencje naukowe, pogadanki  i spotkania z misjonarzami pracującymi poza diecezją i ojczyzną. Misyjną wrażliwość alumni zdobywają także przez zaangażowanie w seminaryjne Ognisko Misyjne. Opiekunem Ogniska jest o. Stanisław Wojdak, który przez dziewięć lat pracował w RCA. Alumni zrzeszeni w Ognisku powiększają grono serc, dzięki którym w misyjnych krajach "miłość nigdy nie ustaje". Misje i misjonarzy otaczają systematyczną modlitwą różańcową, jako animatorzy uczestniczą w wakacyjnych oazach misyjnych. Biorą udział w corocznych zajęciach w szkole animacji misyjnej w Czchowie-Kozieńcu, korespondują z diecezjalnymi fideidonistami, a także uczestniczą w ogólnopolskich sympozjach misyjnych (w ubiegłym roku w Częstochowie). W ramach tygodnia misyjnego (22-29 X 2006 r.) seminaryjne Ognisko Misyjne zorganizowało spotkania z misjonarzami: ks. Tomaszem Paluchem, misjonarzem w Ekwadorze oraz z ks. Józefem Kordkiem pracującym w Kongo. Uzupełnieniem tych spotkań były filmy fabularne i dokumentalne o tematyce misyjnej. Aktywność Ogniska nie ogranicza się tylko do tygodnia misyjnego. Spotkania w grupie odbywają się często, a do seminarium zapraszani są kapłani, którzy wyjechali głosić Dobrą Nowinę ad gentes. 8 III 2007 r. alumni spotkali się z ks. Wojciechem Wątrobą pracującym  w Peru; 14 VI 2007 r. z ks. Bronisławem Kowalikiem misjonarzem w RCA. Dużym przeżyciem była wizyta kapłanów z Chin. 12 VI 2007 r. w seminaryjnej auli ks. Joseph Lee, wikariusz generalny diecezji Handan, reprezentujący Kościół akceptowany przez władze oraz ks. Joseph Han i ks. Li Xiu Hua z Kościoła działającego w ukryciu, opowiedzieli o swojej pracy kapłańskiej i duszpasterskiej, warunkach politycznych i sytuacji religijnej  w Chinach. Alumni mieli również okazję spotkać się 9 XI 2006 r. z bpem Klemensem Pickelem, który pochodzi z diecezji miśnieńsko-drezdeńskiej  w Niemczech, a obecnie jest ordynariuszem diecezji św. Klemensa w Saratowie obejmującej tereny południowoeuropejskiej części Rosji. Bp Klemens podzielił się swoimi przeżyciami z pracy duszpasterskiej na niełatwym terenie, na którym do tej pory odczuwa się dziedzictwo ideologicznego fanatyzmu. Jego skutkiem jest m.in. brak kapłanów i powołań kapłańskich. Bp Pickel przyjechał do Polski, a specjalnie do naszego księdza biskupa ordynariusza prosić o kapłanów do pracy w jego diecezji. 24 V 2007 r. alumni spotkali się z ks. dr Janem Piotrowskim, dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.  

              Każdego roku diakoni przystępują do Papieskiej Unii Misyjnej. Uroczystość przyjęcia 30 diakonów odbyła się podczas Mszy św. 29 XI 2006 r. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Krzysztof Czermak, wikariusz biskupi do spraw misji.

              Misyjne zaangażowanie alumnów w seminarium przekłada się także na konkretne gesty. Wielu z nich (szczególnie diakonów) część swoich wakacji przeznaczyła na pomoc w parafiach na Wschodzie. Na Ukrainę do parafii: Czerniowce, Obertyn, Kamieniec Podolski, Strzelczyska, Kołomyja, Brody wyjechało 17 diakonów. Do białoruskich parafii: Kościułkowicze  i Simiło - 2 diakonów. Zaś do Atyrau w Kazachstanie pojechało 3 alumnów.

              Dawne Kresy Rzeczpospolitej mieli okazję odwiedzić w dniach od 11 do 14 IV 2007 r. księża przełożeni w ramach corocznego spotkania formatorów seminariów duchownych z Sandomierza, Rzeszowa, Przemyśla, Tarnowa i Gródka Podolskiego na Ukrainie. To właśnie tamtejsze seminarium  i jego rektor ks. bp Jan Niemiec zaprosili przełożonych seminaryjnych do pielgrzymki na "ziemię ojców". Tegoroczne spotkanie różniło się od poprzednich tym, że miało przede wszystkim charakter turystyczno-poznaw- czy (zob. wywiad z ks. rektorem W. Lechowiczem zamieszczony w "Poślij mnie" 2(2007), s. 2-3).    

              Poszukiwać i przyjmować dar mądrości - formacja intelektualna 

                        Nowy rok akademicki dla wszystkich uczelni Tarnowa rozpoczął się 10 X 2006 r. Uroczystej Eucharystii w Katedrze przewodniczył ks. bp ordynariusz Wiktor Skworc. On także skierował do zebranych słowo, w którym nakreślił zasady mądrego zdobywania wiedzy i korzystania z osiągnięć naukowych. "Do poznania świata w sposób rozumowy - mówił Kaznodzieja - należy dołączyć poznanie misterium ukrytego Boga. (.) Poszukiwanie prawdy o świecie i Bogu musi również uwzględnić prawdę o człowieku. Ksiądz biskup podkreślił, że zadanie poznawania Chrystusa i głoszenie Go braciom spoczywa w szczególny sposób na społeczności profesorów i studentów WTST. Zachęcał także wszystkich obecnych: profesorów  i studentów, aby wzbogacając wiedzę o świecie, nie rezygnowali z poszukiwań prawdy o człowieku, o sobie. "Nie rezygnujcie - apelował ksiądz biskup - z odkrywania towarzyszącej Wam Obecności, Tajemnicy tajemnic - samego Boga. Nie skazujcie się na tkwienie w jakimś redukcjonizmie poznawczym, na tonięcie w wiedzy coraz bardziej wyspecjalizowanej, która traci kontakt z Prawdą zdolną pokazać jednorodny sens całości".

              Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie PAT w Krakowie zainaugurował nowy rok akademicki także 10 X 2006 r. Uroczystość prowadził dziekan Wydziału ks. dr hab. Antoni Żurek, który złożył również sprawozdanie naukowo-dydaktyczne za rok akademicki 2005/2006 oraz nakreślił plan działalności Wydziału na rok bieżący. Miłym akcentem było wręczenie ksiąg pamiątkowych księżom profesorom: Bolesławowi Margańskiemu  i Władysławowi Szewczykowi z okazji ich 70. urodzin. Księgi pamiątkowe są wyrazem uznania i wdzięczności dla księży profesorów za ich pracę naukowo-dydaktyczną. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów  I roku teologii (wśród nich byli przedstawiciele alumnów rocznika pierwszego) oraz wręczenie dyplomów magisterskich świeckim absolwentom Wydziału. Ostatnim punktem inauguracji był wykład akademicki ks. dra hab. Józefa Stali na temat: "Konieczność i uwarunkowania współczesnej katechezy przedmałżeńskiej". Uroczystość zakończył Wielki Wicekanclerz bp dr Wiktor Skworc, który podzielił się refleksją nad "powołaniem w tajemnicy Kościoła". Ksiądz biskup podkreślił, że teolog powinien łączyć studium z modlitwą. Wspólne odśpiewanie akademickiej pieśni Gaudeamus igitur wieńczyło uroczystości związane z inauguracją roku akademickiego 2006/2007.  

              Ważnym uzupełnieniem tych uroczystości było dla alumnów odczytanie Regulaminu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W obecności księży przełożonych tekst regulaminu podpisanego przez biskupa tarnowskiego odczytał ks. prefekt dr Leszek Rojowski.  

              Immatrykulacja alumnów roku I odbyła się 16 X 2006 r. w Błoniu. Uroczystość rozpoczęto modlitwą przy pomniku upamiętniającym aresztowanie rektora seminarium bł. ks. Romana Sitkę. Następnie, w rocznikowej uczelni ks. prefekt Robert Groch odczytał regulamin. Po złożeniu przyrzeczenia studenckiego alumni rozpoczynający formację do kapłaństwa otrzymali  z rąk ks. rektora Wiesława Lechowicza indeksy i legitymacje studenckie. Uroczystość zakończyło odśpiewanie pieśni Z radością w duszy słyszę głos.

              Grono wykładowców Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie PAT w Krakowie liczyło w minionym roku akademickim 59 nauczycieli akademickich. W tym 15 samodzielnych pracowników naukowych (wśród nich trzech profesorów tytularnych), 31 ze stopniem doktora, 3 licencjatów teologii, 8 lektorów. Do grona wykładowców dołączył w II semestrze ks. dr Tadeusz Pabjan, który rozpoczął zajęcia z filozofii przyrody na II roku. Stopień doktora filozofii uzyskał 31 I 2007 r. na Wydziale Filozoficznym KUL na podstawie rozprawy pt. Kazualna teoria czasu Henryka Mehlberga. Natomiast stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych KUL ks. Andrzej Sułek. Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. Psychospołeczne postaw, wobec ojczyzny i narodu odbyła się 15 III 2007 r.  

              Profesorowie i wykładowcy naszego Wydziału prowadzili dla alumnów wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria naukowe zgodnie z obowiązującym od kilku lat "Ratio studiorum". Ponadto wykładali także w innych uczelniach: w Tarnowie (PWSZ, Wyższa Szkoła Biznesu), Krakowie (PAT), Warszawie (UKSW) oraz w WSD Ojców Redemptorystów w Tuchowie. Prowadzili również wykłady zlecone za granicą. W Rzymie na Uniwersytecie Santa Croce zajęcia miał ks. dr hab. Janusz Królikowski,  w WSD w Gródku Podolskim na Ukrainie wykładali ks. dr hab. Michał Bednarz oraz ks. dr Robert Kantor. Ponadto księża profesorowie rozwijali swoją działalność naukową przez czynne uczestnictwo w sympozjach, sesjach i konferencjach naukowych organizowanych w rozmaitych wyższych uczelniach kraju. Owocem naukowej działalności księży profesorów były publikacje w renomowanych czasopismach teologicznych i filozoficznych zarówno w języku polskim, jak i obcych.  

              W ubiegłym roku akademickim alumni naszego seminarium i jednocześnie studenci Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie PAT w Krakowie mogli uczestniczyć w dwóch konferencjach naukowych. Pierwsza została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w Tarnowie z okazji 50. rocznicy śmierci ks. Walentego Gadowskiego. Sesja odbyła się 15 XI 2006 r. w auli WSD w Tarnowie i składała się z dwóch części. W pierwszej, którą prowadził ks. dr hab. Adam Solak, wygłoszono następujące referaty: "Osoba ks. Walentego Gadowskiego" (ks. dr hab. Józef Stala, WTST), "Wkład ks. W. Gadowskiego w rozwój myśli dydaktycznej w katechetyce na przełomie XIX i XX wieku" (ks. prof. dr hab. Władysław Kubik z Ignatianum), "Wkład ks. Walentego Gadowskiego w rozwój katechetyki europejskiej" (ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś z PAT). Drugą część konferencji prowadzoną przez ks. dra hab. Józefa Stalę wypełniły referaty: "Katecheta  w świetle pism ks. Walentego Gadowskiego" (ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek, UKSW), "Środki dydaktyczne w ujęciu ks. W. Gadowskiego" (dr Elżbieta Osewska, UKSW), "Ks. W. Gadowski - twórca ruchu katechetycznego" (ks. dr Bogusław Połeć, WTST), "Walory pamiętnika ks. W. Gadowskiego. Sugestie dla czytelnika" (ks. dr hab. Adam Solak, WTST-UKSW). Sympozjum zakończyło wystąpienie ks. dziekana dra hab. Antoniego Żurka, który podsumował obrady.

              Od kilku lat, na wiosnę, pod patronatem biskupa tarnowskiego i starosty tarnowskiego w sali konferencyjnej małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział w Tarnowie organizowana jest dla środowiska tarnowskiego naukowa sesja, na której podejmowane są rozmaite zagadnienia z życia społecznego i Kościoła. W tym roku tematem konferencji naukowej było zagadnienie "Afryka. Wyzwanie dla Europy". Współorganizatorem sesji był WTST. Sympozjum otworzyli ks. bp dr Wiktor Skworc i starosta tarnowski Mieczysław Kras. W trakcie obrad prowadzonych przez ks. rektora dra Wiesława Lechowicza wygłoszono następujące referaty: "Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-politycznej w Afryce na początku XXI w." (ks. dr hab. Jarosław Różański OMI, UKSW), "Sprawiedliwość jako zasadnicza wartość dla rozwoju gospodarczego Afryki" (ks. dr Krzysztof Kietliński, UKSW), "Główne wyzwania dla Kościoła w Afryce" (ks. dr hab. Jarosław Różański OMI, UKSW), "Zaangażowanie misyjne fideidonistów diecezji tarnowskiej" (ks. dr Krzysztof Czermak, WTST). Interesujące świadectwo o swojej pracy w Afryce złożył ks. Stanisław Wojdak, ojciec duchowny naszego seminarium, który w RCA pracował przez prawie dziesięć lat. Zwieńczeniem sesji była dyskusja panelowa, która odbyła się w auli WSD. Uczestniczyli w niej misjonarze pracujący kiedyś w Afryce. Dyskusje na temat doświadczeń płynących z posługi misyjnej poprzedziła projekcja filmu Świadkowie nadziei, którego tematyką była praca misjonarzy w Afryce.

              Studenci seminarium swoje aspiracje naukowe i zainteresowania badawcze mogą rozwijać i doskonalić w Kole Młodych Teologów im. św. Ambrożego, którego opiekunem i moderatorem jest ks. dr Wojciech Gałda. Tematyka spotkań świadczy o szerokich zainteresowaniach - nie tylko teologicznych - członków Koła. W roku sprawozdawczym zorganizowano spotkania, na których podejmowano następujące tematy: "Jak w New Age można się zbawić? Autosoteriologia w New Age" (23 X 2006 r.; prowadzący ks. dr Piotr Łabuda); "Abba, powiedz Słowo. Listy Jana Pawła II do kapłanów" (29 XI 2006 r., prowadzący dk Adam Kumorek); "Watykańska ruletka czy Boży pomysł na rodzinę? Naturalne planowanie rodziny" (18 XII 2006 r., prowadzący dk Paweł Marzec); "W czym tkwi niebezpieczeństwo paktowania ze złem?" (14 III 2007 r., prowadzący ks. dr hab. Henryk Szmulewicz); "Agresja w szkole. Błąd wychowania dorosłych czy przejaw "? (24 IV 2007 r., ks. dr Andrzej Sułek); "Promitto. Mądrość płynie z życia. Co warto wiedzieć o pro- blemach życia kapłańskiego" (9 V 2007 r., ks. dr Jerzy Smoleń z KUL). Pod patronatem Koła systematycznie, co kwartał, w seminaryjnym piśmie "Poślij mnie" ukazywały się artykuły naukowe autorstwa alumnów, a także profesorów naszego seminarium.  

              Życie naukowe i rozmaite pasje badawcze alumnów naszego seminarium rozwijają się przez systematyczne wykłady, ćwiczenia i konwersatoria z zakresu teologii, filozofii i nauk społecznych. Alumni mogli także -  w ramach tzw. wykładów fakultatywnych i wykładów monograficznych - wybierać te zagadnienia, które ich szczególnie interesowały. Mogli także rozwijać naukę języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Oprócz lektoratu z języka włoskiego, lektoraty z języków nowożytnych prowadzą nauczyciele świeccy.  

              Wymiernym podsumowaniem i sprawdzianem rozwoju życia naukowego są sesje egzaminacyjne i poprzedzający je czas zaliczeń. Zimowa sesja egzaminacyjna trwała od 25 I do 12 II 2007 r. Księża profesorowie odebrali  w sumie 24 egzaminy. Natomiast sesja letnia trwała od 24 V do 25 VI 2007 r. (z przerwą od 28 V do 4 VI na wyjazd do Rzymu). Alumni złożyli 26 egzaminów. Zwieńczeniem sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych były egzaminy magisterskie diakonów. Odbyły się one 20 II 2007 r. Tytuł zawodowy magistra teologii uzyskało 30 absolwentów Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie PAT w Krakowie.  

              Zapleczem naukowym dla studentów naszego Wydziału są biblioteki. Alumni mogą korzystać z zasobów biblioteki ogólnej, która stale się powiększa, a także z biblioteki ascetycznej i biblioteki humanistycznej gromadzącej zbiory z dziedziny literatury i nauk humanistycznych. Alumni korzystają (zwłaszcza podczas pisania prac magisterskich) także z bibliotek miejskich Tarnowa, jak również - w razie potrzeby - z krakowskich czy nawet warszawskich bibliotek.

              2 X 2006 r. wspólnota seminaryjna dziękowała Bogu za posługę siostry Pawły Wymazały, józefitki, która przez 25 lat pracowała w seminaryjnej bibliotece. Ksiądz rektor w okolicznościowej homilii podziękował s. Pawle za ofiarną pracę i podziwu godną opiekę nad księgozbiorem. Zwrócił uwagę na troskę siostry o nowe książki i czasopisma. W imieniu alumnów słowa podziękowania skierował do s. Pawły diakon Jacek Sarota. S. Pawła odchodzi z Tarnowa do rodziny zakonnej w Mogile k. Krakowa. Na jej miejsce władze zakonne Zgromadzenia św. Józefa skierowały do pracy w naszej bibliotece s. Piotrę Stalmaszczuk.

              Diakoni przebywający w Błoniu w II semestrze uczestniczyli w dniach 17 IV - 18 V 2007 r. w tzw. kursie duszpasterskim. Wykłady dotyczyły m.in. zagadnień związanych z pracą poszczególnych wydziałów Kurii diecezjalnej, a także z życiem parafialnym, kancelarią parafialną, ze specjalistycznym duszpasterstwem (ministrantów, nauczycieli, trzeźwości, młodzieży trudnej, więźniów, służby zdrowia itd.), problematyką uzależnień, z pracą katechetyczną w szkole. Mieli okazję zapoznać się także z ideą i życiem wspólnoty "Cenacolo", która ma swój dom w seminaryjnej willi w Porębie Radlnej. Diakoni mogli także uzyskać uprawnienia wychowawców i kierowników kolonii dla dzieci i młodzieży. 17 V 2007 r., w ramach tzw. wyjazdu konserwatorskiego, zwiedzili zabytkowe kościoły i kaplice naszej diecezji. Organizatorem wyjazdu i przewodnikiem był ks. dr Władysław Szczebak, diecezjalny konserwator zabytków i długoletni wykładowca historii sztuki w naszym seminarium. Diakoni odwiedzili: Czarny Potok, Łącko, Stary Sącz, Nowy Sącz, Paszyn oraz Szalową. Na zakończenie kursu duszpasterskiego, 18 V 2007 r., odbyło się tzw. kolokwium pastoralne, które poprowadził wykładowca teologii pastoralnej ks. dr Wiesław Lechowicz.

*

              W ubiegłym roku akademickim odeszli do wieczności dwaj emerytowani księża profesorowie. 28 XI 2006 r. zmarł, w wieku 76 lat, ks. prof. Kazimierz Pasionek. Ksiądz profesor był związany z naszym seminarium od 1962 roku. Wtedy bowiem zaczął uczyć muzyki i śpiewu kościelnego. Przez dwa lata (1963-1965) był prefektem i formatorem przyszłych kapłanów. Ale nade wszystko był charyzmatycznym muzykiem, który potrafił swoim talentem i pasją rozmiłować w śpiewie najmniej w tej dziedzinie uzdolnionych alumnów. Z wielkim zaangażowaniem prowadził chór seminaryjny, komponując dla niego pieśni i utwory przeznaczone do wykonywania podczas liturgii. Ksiądz profesor jest autorem muzyki do hymnu seminaryjnego i pieśni do bł. ks. Romana Sitki. Uroczystości pogrzebowe ks. profesora Kazimierza Pasionka odbyły się 30 XI 2006 r. w kościele św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Rozpoczęła je Msza św., której przewodniczył ks. bp Władysław Bobowski. Homilię zaś wygłosił ks. rektor Wiesław Lechowicz, który powiedział m. in.: "Działalność na niwie muzyki kościelnej to było jego powołanie w powołaniu. Swoją pracę wykonywał tak jak przepisywał w czasach seminaryjnych utwory muzyczne - zazwyczaj w ukryciu, pod osłoną nocy, bez chęci imponowania i zdobywania poklasku. Jego pokory i prostolinijności nie zmieniły nawet otrzymywane z czasem wyróżnienia i odznaczenia. W realizację swego powołania był zaangażowany totalnie. Kiedy śpiewał czy dyrygował, to miało się wrażenie, że cały śpiewa i cały dyryguje - głowa i oczy, ręce i nogi, umysł i serce. (.) Dzisiaj składamy Panu Bogu dziękczynienie za to wielkie, wrażliwe, wdzięczne i po prostu dobre serce ks. Kazimierza". Po Mszy św. ciało śp. księdza profesora zostało przewiezione do jego rodzinnej miejscowości, do Żmiącej, i tam pochowane na parafialnym cmentarzu. Księża profesorowie od 1 do 30 stycznia 2007 r. odprawiali za śp. ks. Kazimierza Pasionka msze św. gregoriańskie.

              22 II 2007 r. zmarł ks. prof. Edward Lazarowicz. Miał 78 lat. W Wyższym Seminarium Duchownym od 1968 do 1985 r. wykładał katechetykę  i metodykę pracy naukowej. Prowadził ćwiczenia katechetyczne i seminaria naukowe z pedagogiki i katechetyki. Był jednocześnie referentem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej (przez kilkanaście lat jego dyrektorem) oraz diecezjalnym wizytatorem nauki religii. Pogrzeb śp. ks. Edwarda Lazarowicza odbył się 26 II 2007 r. w kościele w Woli Rzędzińskiej, skąd pochodził ksiądz profesor. Eucharystii przewodniczył biskup ordynariusz Wiktor Skworc, homilię wygłosił dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii ks. dr Bolesław Klaus, który przypomniał życie i pracę zmarłego, jego zaangażowanie w dziedzinie katechetyki, opracowywanie programów katechetycznych i podręczników nauki religii. Ks. Klaus podkreślił, że choć ostatnie lata życia ks. Lazarowicza naznaczone były cierpieniem, chorobą  i samotnością, nigdy się z tego powodu nie skarżył. Do końca był czynny  i aktywny. Po Mszy św. ciało śp. ks. Edwarda złożono na parafialnym cmentarzu. Od 1 do 30 III 2007 r. księża profesorowie naszego seminarium odprawiali za zmarłego ks. E. Lazarowicza msze św. gregoriańskie.

Niech odpoczywają w pokoju!  

              Wśród braci być posłańcem miłości i pokoju - formacja ludzka 

              Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis mówiąc o posłudze kapłańskiej, podkreśla, że kapłan powinien być "uprzejmy, gościnny, szczery  w słowach i intencjach (...) zdolny utrzymywać otwarte i braterskie kontakty  z innymi i nawiązywać je ze wszystkimi" (PDV, 43). W seminarium dokonuje się to na płaszczyźnie ludzkiej, przez tzw. ludzką formację. Ma ona uzmysłowić alumnowi, że kiedyś jako kapłan będzie ponosił odpowiedzialność za wspólnotę, że będzie troszczył się o jej jedność. Formacja ludzka alumna, która ma kształtować człowieka odpowiedzialnego za innych ludzi, musi także uwzględniać etap wychowania alumna do relacji międzyosobowych, jako bardzo istotny dla jego przyszłej posługi kapłańskiej.  

              Te relacje między alumnami są najlepiej widoczne w ich pracach grupowych i zespołach zainteresowań. Alumni czynnie uczestniczą w wewnętrznym życiu seminarium. Dbają o porządek zarówno w budynkach seminaryjnych, jak i w kaplicach, troszczą się o ich wystrój. Są zaangażowani w rozmaite grupy i zespoły, jak np. Koło dokumentacyjno-fotogra- ficzne, Klerycki Krąg Harcerski, Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Troszczą się o dostarczanie codziennej prasy, redagują seminaryjną stronę internetową i kwartalnik "Poślij mnie".  

              W formację kandydatów do kapłaństwa wpisana jest troska o rozwój kultury i poznawanie dziedzictwa narodowego. Alumni mają okazję obejrzenia wartościowych spektakli w Tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego,  a także uczestniczenia w poetyckich spotkaniach ze znanymi literatami czy aktorami w tzw. Salonie poetyckim, który zorganizowano w miejskim Ratuszu. 18 III 2007 r. chętni alumni mogli obejrzeć w Stadnikach misterium Męki Pańskiej przygotowane przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Księży Sercanów. W miesiącach II-III 2007 r. gościła w naszym seminarium przez kilka tygodni wystawa pt. "Dekalog w obrazach". Składały się na nią płótna dziesięciu artystów, którzy przedstawili malarską interpretację dziesięciorga przykazań. Były to obrazy Pawła Taranczewskiego, Bogdana Klechowskiego, Tadeusza Boruty, Stanisława Rodzińskiego, Marka Sapetto, Stanisława Baja, Grzegorza Wnęka, Katarzyny Cwynar, Franciszka Maśluszczaka i Małgorzaty Hołówki.

              Zainteresowania alumnów obejmują także literaturę i sztukę. Koło Li- terackie, którego opiekunem jest ks. prorektor Jacek Nowak, zorganizowało  7 II 2007 r. wieczór poetycki "Żołnierz, poeta czasu kurz.", podczas którego zapoznawano się z twórczością liryczną K.K. Baczyńskiego. W cyklu "Wielka literatura na małym ekranie" zorganizowano pokaz filmu "Wesele" Andrzeja Wajdy. Spotkanie było także okazją do zapoznania się z osobą i twórczością Stanisława Wyspiańskiego (z okazji Roku Wyspiańskiego). Ks. dr Jacek Nowak, 2 V 2007 r., zapoznawał chętnych z zasadami pisowni języka religijnego. Swoją obecność Koło Literackie zaznacza także na łamach "Poślij mnie", gdzie prowadzi stałą rubrykę pt. "Składnica zużytych piór". Pod patronatem Koła organizowane są także wyjścia do teatru czy wyjazdy na kulturalne imprezy organizowane w Tarnowie lub w Krakowie.

              Na początku roku akademickiego seminaryjny teatr powtórzył wystawiony w maju 2006 r. spektakl "Królowa Korony Polskiej" w reżyserii ks. Jacka Nowaka. Zaproszone zostały szkoły, a także inne seminaria duchowne. Przedstawienie zostało również zaprezentowane członkom Towarzystwa Przyjaciół WSD. Zorganizowano cztery dodatkowe spektakle, które zgromadziły około 1000 widzów.

              9 VI 2007 r. teatr parafialny z Niecieczy wystąpił gościnnie z przedstawieniem pt. "Kwiat polskiej ziemi". Spektakl dotyczył życia i męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówy. Inscenizacja była zrobiona na wysokim poziomie artystycznym i to zarówno jeśli idzie o grę aktorską, jak i reżyserię oraz scenografię. Alumni nagrodzili twórców i wykonawców rzęsistymi brawami.

              Społeczność seminaryjna miała okazję zobaczyć także przedstawienia teatralne organizowane przez niektóre roczniki. Tak więc rok II uczcił rocznicę odzyskania niepodległości obrazem scenicznym o tematyce patriotycznej. Usłyszeliśmy fragmenty polskiej liryki ojczyźnianej oraz pieśni patriotyczne. Ten sam rocznik zaprezentował jeszcze raz swoje uzdolnienia aktorskie podczas akademii ku czci św. Tomasza, 7 III 2007 r. Wystawił wtedy inscenizację pt. Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu opartą na opowiadaniu Teda Hughesa Pogromca snów. Przygotowaniem przedstawienia kierował p. Wojciech Markiewicz, nauczyciel fonetyki w naszym seminarium i dyrektor Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie. Rocznik III uświetnił wigilijny wieczór 22 XII inscenizacją jasełek. Spotkanie ze św. Mikołajem zorganizował 6 XII 2006 r. rocznik IV. Natomiast rocznik V w ramach tzw. andrzejek (2 XII) przygotował wieczór kabaretowy w konwencji "Piraci  z Karaibów". Nicią przewodnią przygód żeglarzy (pod ich postaciami kryli się księża przełożeni!) był tajemniczy kuferek i klątwa, którą udało się zdjąć i szczęśliwie dopłynąć do upragnionego celu.

              Najbardziej oczekiwana przez seminarzystów jest autoprezentacja pierwszego rocznika. Dokonuje się ona także w konwencji kabaretowej  i jest okazją do poznania talentów nie tylko aktorskich najmłodszych alumnów. W tym roku inscenizacja "Jestem z Błonia" została zaprezentowana  w seminaryjnej auli 10 V 2007 r.

              Talenty muzyczne alumni rozwijają w dwóch zespołach wokalno-instru- mentalnych. Swój repertuar przedstawiają podczas koncertów ewangelizacyjnych, które dają w parafiach naszej diecezji. Zespół "Bethesda" koncertował w Gnojniku, Pleśnej, Biesiadkach, Zdziarcu na prymicjach ks. D. Króla oraz w Starym Sączu. Na odnotowanie zasługuje udział zespołu w festynie w Pleśnej 20 V 2007 r. Impreza została zorganizowana na pomoc dla chorego dziecka wymagającego kosztownej rehabilitacji. Zespół przekazał na ten cel także 25 płyt.  

              Także zespół "Genezareth" rozwijał swoją działalność powołaniowo-ewangelizacyjną w parafiach naszej diecezji. Koncertował w parafii św. Jakuba w Brzesku, św. Jana Nepomucena w Bochni oraz w Bobowej. 20 XII 2006 r. zespół brał udział w spotkaniu bożonarodzeniowym dla biednych i samotnych mieszkańców gminy Wojnicz.

              Zespoły odniosły także sukcesy na "arenie międzynarodowej". W dniach 17-21 VIII 2007 r. na zaproszenie Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech koncertowali w jednej z parafii polonijnej w Hannowerze, a także grali  i śpiewali podczas koncertu modlitewno-powołaniowego. Z alumnami wyjechał ks. rektor Wiesław Lechowicz. Natomiast w dniach 12-19 IX 2007 r. zespół Bethesda koncertował w Metz we Francji. Wraz z alumnami wyjechali opiekunowie zespołu: ks. Stanisław Wojdak i ks. Dariusz Jankowski.  

              Na uwagę zasługuje także aktywność sportowa naszych alumnów. 15 X 2006 r. zostało oddane do użytku boisko do piłki nożnej. Pierwszy mecz na nowym boisku rozegrały drużyny: księży przełożonych oraz przedstawicieli roczników. Punktualnie o godz. 13.30 piłkarzy obydwu drużyn wprowadził na boisko sam Onufry Zagłoba w towarzystwie paziów z dworu króla Jana Kazimierza (alumni ubrani byli w stroje z epoki!). Mecz zakończył się remisem 4:4. Kronikarz seminaryjny zapisał o tym wydarzeniu: "W tym pojedynku było wszystko. Były bramki, była dramaturgia i była świetna zabawa!". Aktywność sportowa naszych kleryków przejawiała się także w uczestnictwie w rozmaitych zawodach i rozgrywkach uczelnianych. Seminaryjna drużyna "Victoria" wzięła udział w mistrzostwach piłki nożnej pomiędzy drużynami wyższych uczelni Tarnowa. Turniej zorganizowała Wyższa Szkoła Biznesu. Zawody rozegrano 6 X 2006 r. na stadionie KS Tarnovia. 26 X na stadionie KS Metal-Tarnów odbył się pierwszy mecz III rundy  w ramach IX Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych Siedlce 2007. Nasza drużyna rozegrała 9 XI 2006 r. mecz rewanżowy z drużyną WSD w Opolu. Sportowcy naszego seminarium wzięli udział w następujących imprezach: IX Akademickich Mistrzostwach Tarnowa w Futsalu (16 XII 2006 r.), V Międzyrocznikowych mistrzostwach w Halowej Piłce Nożnej. Puchar przechodni otrzymała drużyna V rocznika (finał 10 III 2007 r.), II Wewnątrzseminaryjne Mis- trzostwa Tenisa Stołowego o puchar rektora WSD w Tarnowie (25 II 2007 r.), VI Akademickie Mistrzostwa Tarnowa w Tenisie Stołowym o puchar rek- tora WSD w Tarnowie. W zawodach wzięło udział trzy wyższe uczelnie  z Tarnowa: PWSZ, MWSE oraz WSD. Akademickie Mistrzostwa Tarnowa w Piłce Nożnej odbyły się 25 V 2007 r. Zawody rozegrano na stadionie  w Tarnowie-Mościcach. W ramach troski o kondycję fizyczną alumnów oprócz obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego zorganizowano także naukę pływania oraz zajęcia na basenie pod okiem wykwalifikowanego instruktora.  

              Talenty dziennikarskie alumni realizują w redagowaniu seminaryjnego kwartalnika "Poślij mnie", który ukazuje się już od piętnastu lat! W ubiegłym roku akademickim dwa numery (jesień, zima) przygotowała grupa redakcyjna z rocznika V, zaś kolejne dwa numery (wiosna, lato) nowo mianowani redaktorzy z IV roku. Opiekunem redakcji jest ks. Jacek Nowak. Na łamach pisma alumni podejmują rozmaite tematy z dziedziny teologii  i nauk humanistycznych, prowadzą kronikę wydarzeń (także fotograficzną) i stałe rubryki: ascetyczną, Koła Młodych Teologów im. św. Ambrożego, liturgiczną, kapłaństwo z pasją, literacką. Stałym współpracownikiem pisma jest ks. prof. Zbigniew Adamek, który - jako wieloletni dyrektor i redaktor naczelny tarnowskiej edycji "Gościa Niedzielnego" - udziela alumnom-redaktorom wielu cennych rad i wskazówek odnośnie redagowania pisma. Raz do roku ukazuje się przygotowywana przez alumnów "Barka" - pismo o charakterze powołaniowym, które jest przeznaczone dla młodzieży.  

              Ważną rolę - zwłaszcza duchową w procesie formacji kandydatów do kapłaństwa pełni działające od kilkunastu lat Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie. Jest to nieoceniona pomoc, jaką członkowie Towarzystwa w całej diecezji świadczą na rzecz Seminarium. Najpierw poprzez codzienne modlitwy, nabożeństwa adoracyjne, Różaniec czy msze św. o po- wołania kapłańskie oraz w intencji alumnów i kapłanów naszej diecezji. Członkowie Towarzystwa zrzeszeni w 55 oddziałach także materialnie wspierają seminaryjną wspólnotę. W ubiegłym roku akademickim Towarzystwo przekazało środki pieniężne na dofinansowanie pielgrzymki do Rzymu, pokrycie kosztów prowadzenia warsztatów integracyjno-komunikacyjnych dla rocznika I w Błoniu oraz na rzecz Kleryckiego Kręgu Harcerskiego im. bł. ks. Romana Sitki. Od kilku lat dzięki pomocy Towarzystwa diecezjalne wydawnictwo "Biblos" przygotowuje książeczki z tekstami liturgicznymi przeznaczonymi na uroczystość święceń kapłańskich. 14 X 2006 r. podczas walnego zebrania delegatów Towarzystwa z całej diecezji wybrano jego nowy zarząd na pięcioletnią kadencję. Przewodniczącym został ks. dr Jerzy Jurkiewicz, zastępcą ks. dr hab. Stanisław Sojka, sekretarzem ks. dr Jacek Nowak, skarbnikiem pani Władysława Szatko. Zebrani kwiatami i długimi oklaskami wyrazili wdzięczność zarządowi poprzedniej kadencji. W sposób szczególny ks. prał. drowi Adamowi Kokoszce, który pełnił funkcję przewodniczącego Towarzystwa od chwili jego zało- żenia, a także długoletniemu sekretarzowi ks. dr Andrzejowi Michalikowi. 13 I 2007 r. delegaci Towarzystwa spotkali się w seminarium na dorocznym "Opłatku". Po nabożeństwie nieszporów w kaplicy, obejrzeli bożonarodzeniowe misterium, a następnie w kleryckim refektarzu - podczas skromnego poczęstunku - złożyli sobie nawzajem życzenia.

              Należy zaznaczyć, że w codziennie w seminaryjnej kaplicy celebrowana jest Msza św. w intencji dobrodziejów naszego seminarium zarówno żyjących, jak i tych, którzy odeszli do wieczności.

*

              25 VI 2007 r. kolejny rok akademicki przeszedł do historii. Jego hasłem były słowa św. Pawła "Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu". Pod wpływem tych słów wspólnota seminaryjna pod kierunkiem pasterza Kościoła Tarnowskiego, księży przełożonych i profesorów przez miesiące  i dni przypatrywała się tej drodze, w czasie której powołanie kapłańskie potwierdzało się, pogłębiało i umacniało. Za to pełne miłości działanie Boga w naszym życiu osobistym i wspólnotowym wyśpiewaliśmy Te Deum na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ksiądz biskup ordynariusz. A powodów do dziękczynienia było wiele. Przypomniał je na wstępie Mszy św. ks. rektor Wiesław Lechowicz: "Dziękujemy Panu Bogu za to, żeśmy się mogli przypatrywać Jezusowi Chrystusowi w kaplicy, w sali wykładowej, w różnych miejscach, gdzie nas Bóg postawił. Dziękujemy za to, że mogliśmy się przypatrywać Panu Jezusowi w Jego świętych i błogosławionych, na czele z patronem naszego seminarium bł. ks. Romanem, na czele ze św. Szymonem, w którego kanonizacji mieliśmy łaskę uczestniczyć na Placu św. Piotra w Rzymie. Dziękujemy Panu Bogu za to, że mogliśmy się przypatrywać Jezusowi w ludziach, których spotkaliśmy tutaj, w seminarium i poza nim. Wyrażamy wdzięczność za posługę księży przełożonych, profesorów, sióstr zakonnych, osób świeckich i tych wszystkich, którzy mieli na nas dobre oddziaływanie".

              Pasterz diecezji i pierwszy wychowawca w seminarium powiedział  w homilii, że na zakończenie roku akademickiego i formacyjnego trzeba Panu Bogu podziękować za wielkie dzieła, jakie nam uczynił "za tajemnicę powołania, którą nas obdarzył, za zaufanie, jakie w nas pokłada, za wszystkie łaski, którymi wzmacniał naszą słabą wolę i umysł, nasze dusze i ciała, abyśmy sprostali wymaganiom powołania do kapłańskiej służby". Na czas wakacyjnego wypoczynku ksiądz biskup udzielił kilku rad. Przede wszystkim, abyśmy zapatrzyli się na św. Szymona, który jest wzorem przypatrywania się powołaniu, który przypomina o sensie i celu kapłańskiej drogi  i jest przykładem oddania się w całości Bogu i bliźniemu. Na zakończenie homilii bp Wiktor zwrócił się do alumnów z serdecznym apelem: "Drodzy alumni! Korzystajcie również w czasie wakacji - bardzo was o to proszę, usilnie proszę - z tego narzędzia, którym jest codzienny, rzetelny rachunek sumienia. On uczy pokory! (.) Szanujcie waszą godność człowieczą  i chrześcijańską. Szanujcie waszą przyszłą godność kapłańską - już teraz, bo tak jesteście postrzegani. (.) I drodzy alumni pamiętajcie o tym, że Bóg błogosławi tym, którzy dla Niego opuścili wszystko".

              Pamiętając o słowach pasterza, alumni wyjechali na wakacyjny odpoczynek, aby przez trzy miesiące - każdy i każdy gdzie indziej - służyć drugiemu człowiekowi i umacniać się w wierności swojemu powołaniu.

Ks. dr Jacek Nowak
CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekrety

Z życia diecezji

Jubileusze-godności – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania