Untitled Document
Telegramy nadesłane w związku ze śmiercią biskupa Józefa Gucwy

Telegram Ojca Świętego Jana Pawła II
Telegram kardynała Józefa Glempa - Prymasa Polski
Telegram kardynała Franciszka Macharskiego, metropolity krakowskiego
Telegram arcybiskupa Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego
Inne telegramy


Telegram Ojca Świętego Jana Pawła II

Jego Ekscelencja
Ks. Biskup Wiktor SKWORC Biskup Tarnowski
Tarnów

Łączę się duchowo w modlitwie i żałobie z Księdzem Biskupem, z całą Wspólnotą Kościoła Tarnowskiego i Uczestnikami pogrzebu Waszego długo letniego Biskupa Pomocniczego, Biskupa Seniora śp. Józefa Gucwy. Wraz z Wami dziękuję Bogu za Jego życie i pasterską posługę.

Odszedł do domu Ojca po wieczną nagrodę wzorowy Kapłan i Biskup. Zawsze szczerze oddany Bogu i ludziom: wychowawca młodzieży sądeckiej, opiekun seminarzystów i sióstr zakonnych oraz inteligencji katolickiej. Od chwili świeceń kapłańskich służył Kościołowi Chrystusowemu ze szczegól­nym ewangelicznym przekonaniem. Jako Biskup Pomocniczy i Wikariusz Generalny na przestrzeni minionych 31 lat dał się poznać jako gorliwy pasterz, wizytator parafii, organizator licznych uroczystości diecezjalnych.

Wiem, że był odpowiedzialny za wiele sektorów życia duszpasterskiego: budownictwo sakralne, duszpasterstwo rodzin, młodzieży, duszpasterstwo charytatywne. Także Konferencja Episkopatu Polski powierzała Mu odpowiedzialne zadania w sprawach misji, duszpasterstwa kobiet, duszpas­terstwa ogólnego.

Przez wszystkie lata pozostał wierny swemu biskupiemu zawołaniu "Aby Bóg był uwielbiony". Jestem przekonany, że wyrasta ono ze szczególnej wrażliwości oraz starań śp. Biskupa Józefa o zachowanie depozytu wiary, troski o los człowieka, o dobro i sprawiedliwość. Ewangelicznym wartoś­ciom służył całym swoim życiem. Jego doświadczenie było cennym darem dla Kościoła. Dostrzegały je także władze państwowe, wojskowe i cywilne, nadając Mu odznaczenia i nagrody, szczególnie za postawę w latach okupacji.

Trwając w bliskości ducha przy trumnie Biskupa Józefa wypraszam w modlitwie, aby "Aby Bóg był uwielbiony" także przez tajemnicę Jego śmierci. Niech będzie uwielbiony w tajemnicy dobra, jakie stało się udziałem tak wielu wiernych dzięki posłudze odchodzącego po wieczną nagrodę śp. Zmarłego. Chrystus Pan powiedział: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł żyć będzie. Każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki" (J 11,25-26). Niech Chrystus Dobry Pasterz obdarzy Go swoim miłosierdziem i radością nieba.

Modlitwą obejmuję całą Diecezję Tarnowską, Rodzinę Zmarłego, Bliskich i Przyjaciół oraz wszystkich Uczestników liturgii pogrzebowej. Wszystkim z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 11 marca 2004 r.

Jan Paweł II, Papież


Telegram kardynała Józefa Glempa - Prymasa Polski

Ekscelencjo!

Łączę się z całym Kościołem Tarnowskim w głębokiej żałobie po śmierci Biskupa Seniora. W swojej pasterskiej posłudze dla Kościoła powszechnego i lokalnego, świętej pamięci Biskup Józef pragnął, aby Bóg był uwielbiony.

Nie mogąc przybyć na uroczystości pogrzebowe, włączam się w modlitwy za Jego duszę prosząc dobrego i miłosiernego Boga, by przyjął swego Sługę do królestwa w niebie.

Józef Kardynał Glemp
Prymas Polski

Warszawa, dnia 10 marca 2004 r.


Telegram kardynała Franciszka Macharskiego, metropolity krakowskiego

Ekscelencjo,

na wiadomość o śmierci śp. Biskupa Józefa Gucwy, na wyjezdnym do Rzymu, przesyłam wyrazy mojego serdecznego rozżalenia, że nam umarł kochany i dobry Pasterz, wspaniały i wierny sługa Ojczyzny, życzliwy Brat.

Współczuję z umiłowaną przez Niego - i przez nas - Diecezją, modlę się o spokój duszy i odpocznienie, Światłość i Pokój na wieki.

In Christo Wasz Kard. Franciszek

Kraków, 8 marca 2004 r.


Telegram arcybiskupa Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego

Czcigodny i Drogi Księże Biskupie,

Udział w plenarnych obradach Papieskiej Rady Kultury czyni niemoż­liwym me uczestnictwo w pogrzebie Ks. Biskupa Józefa Gucwy. Przy­najmniej tą drogą pragnę więc wyrazić moją duchową więź i głęboką wdzięczność za styl pasterskiego posługiwania Ks. Bpa Józefa. W czasie naszej wspólnej posługi Kościołowi Tarnowskiemu patrzyłem z najgłębszym uznaniem na jego umiłowanie Kościoła wyrażane w pasterskim utrudzeniu i wielkodusz­nym przyjmowaniu posług, w których spalały się jego fizyczne siły. Noszę w pamięci jego wielką bezinteresowność, optymizm, troskę o świętość rodzin, umiłowanie ojczyzny. Wracam pamięcią do tamtych dni, w których bliskość Ks. Bpa Józefa umacniała w nas wszystkich poczucie wspólnoty Kościoła, kształtując poczucie duchowej jedności zakorzenionej w Bożej łasce i ludzkiej przyjaźni.

Do Jego służby Kościołowi możemy odnieść słowa, które Ojciec Święty wypowiada o świętych biskupach, pisząc w Pastores gregis: "dziękujemy Bogu wszechmogącemu i wiecznemu, który ... umacnia nas ich przykładem, poucza ich słowami, a dzięki ich wstawiennictwu bierze nas w ich opiekę. ... Oblicze każdego z tych świętych biskupów, od początków Kościoła aż do naszych dni, jest jakby cząstką, która - umieszczona w swoistej mistycznej mozaice - składa się na obraz oblicza Chrystusa Dobrego Pasterza" (Pastores gregis, 5).

Oblicze Chrystusa, czczone w nowosądeckiej kolegiacie, ukazywał nam konsekwentnie i wiernie Ks. Bp Józef w stylu swej biskupiej posługi, w codziennym głoszeniu Ewangelii nadziei, w optymizmie płynącym z Dobrej Nowiny, w pokornym zaufaniu Bogu, od którego zależy kształt przyszłości. Gorąco dziękuję Bogu, że dana mi była łaska wspólnego posługiwania Kościołowi. Wracam pamięcią do niedawnego jubileuszu, w którym mogliśmy wspólnie objąć modlitwą 35 lat pasterskiego utrudzenia. Niechaj jego duchowe owoce staną się naszą wspólną wartością, ukazując piękno życia ukierunkowanego ku Bogu i poświęconego służbie Ewangelii ku zbawieniu świata. Niechaj przykład umiłowanego pasterza inspiruje nasz styl codziennej radosnej i ufnej służby ludowi Bożemu.

Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Rzym, 9 marca 2004 r.


Inne telegramy

 • Abp Stanisław Gądecki - metropolita poznański
 • Abp Zygmunt Kamiński - metropolita szczecińsko-kamieniecki
 • Abp Jan Martyniak - metropolita przemysko-warszawski Kościoła greckokatolickiego
 • Abp Józef Michalik - metropolita przemyski
 • Abp Alfons Nossol - biskup opolski
 • Abp Edmund Piszcz - metropolita warmiński
 • Abp Wojciech Zięba - metropolita białostocki
 • Bp Antoni Dydycz - biskup drohiczyński
 • Bp Sławoj Leszek Głódź - biskup polowy Wojska Polskiego
 • Bp Marian Gołębiewski - biskup koszalińsko-kołobrzeski
 • Bp Włodzimierz R. Juszczak OSBM - biskup wrocławsko-gdański Kościoła grekokatolickiego w Polsce
 • Bp Zbigniew Kiernikowski - biskup siedlecki
 • Bp Wiesław Merling - biskup włocławski
 • Bp Stanisław Napierała - biskup kaliski
 • Bp Kazimierz Romaniuk - biskup warszawsko-praski
 • Bp Tadeusz Rybak - biskup legnicki
 • Bp Stanisław Stefanek TChr - biskup łomżyński
 • Bp Andrzej Suski - biskup toruński
 • Bp Jan Bernard Szlaga - biskup pelpliński
 • Bp Jan Śrutwa - biskup zamojski
 • Bp Jan Bagiński - biskup pomocniczy diecezji opolskiej
 • Bp Gerard Bernacki - biskup pomocniczy diecezji katowickiej
 • Bp Stefan Cichy - biskup pomocniczy diecezji katowickiej
 • Bp Paweł Cieślik - biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
 • Bp Jan Stefan Gałecki - biskup pomocniczy diecezji szczecińsko-kamie­niecki
 • Bp Stanisław Gębicki - biskup pomocniczy diecezji włocławskiej
 • Bp Stanisław Kędziora - biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej
 • Bp Jan Kopeć - biskup pomocniczy diecezji opolskiej
 • Bp Mariusz Leszczyński - biskup pomocniczy diecezji zamojskiej
 • Bp Stefan Regmunt - biskup pomocniczy diecezji legnickiej
 • Bp Paweł Stobrawa - biskup pomocniczy diecezji opolskiej
 • Bp Tadeusz Werno - biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
 • Bp Ignacy Jeż - biskup senior diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
 • Bp Zbigniew Kraszewski - biskup senior diecezji warszawsko-praskiej
 • Bp Wacław Świeżawski - biskup senior diecezji sandomierskiej
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek - rektor KUL
 • P. Mieczysław Bień - prezydent Miasta Tarnowa
 • S. Beata Chwistek - w imieniu przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
 • P. Tadeusz Janas - Zarów
 • Ks. Robert Mikos - parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty w Warszawie
 • Ks. Czesław Parzyszek SAC - prowincjał Księży Pallotynów i przewodni­ czący KWPZM
 • P. Stanisław Winczura - prezes KIK im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie

"Człowiek współczesny "chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami". Decydujące są zatem obecność i znaki świętości: jest ona istotnym warunkiem wstępnym autentycznej ewangelizacji, zdolnej przywrócić nadzieję. Potrzeba wyrazistych osobistych i wspólnotowych świadectw nowego życia w Chrystusie. Nie wystarcza bowiem przekazywać prawdę i łaskę przez głoszenie Słowa i sprawowanie sakramentów; konieczne jest, by były one przyjmowane i przeżywane w każdej konkretnej sytuacji, w sposobie życia chrześcijan i wspólnot kościelnych. Jest to jedno z największych wyzwań, jakie stają przed Kościołem w Europie na początku nowego tysiąclecia".

(Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, nr 49)

Untitled Document

kwiecień - czerwiec 2004

 Akta Konferencji Episkopatu Polski

Chrześcijańska odpowiedzialność za Ojczyznę,
Apel biskupów polskich o odpowiedzialność za przyszłość Polski i Europy w obliczu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej

Akta Biskupa Tarnowskiego
Z życia diecezji
Odznaczenia-jubileusze-zwolnienia-nominacje
Zmarli kapłani

Kapłani zmarli w 2003 roku

Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Józefa Gucwy
Opracowania
Warto przeczytać...

Ks. Andrzej Michalik, Czym jest katolicyzm?