Untitled Document
"By mogli być obecni wszędzie..."
Ks. Józef Stala
Tarnów

Działalność Fundacji Arcybiskupa Jerzego Ablewicza - 2003/2004

Rok temu, 4 marca 2003 roku ksiądz biskup Wiktor Skworc w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawo­dowej w Tarnowie wręczył 163 dyplomy i stypendia z Fundacji Arcybiskupa Jerzego Ablewicza za rok szkolny 2002/2003. W święto św. Kazimierza Królewicza, przypadła uroczys­tość wręczania dyplomów i stypendiów z Fundacji za rok szkolny 2003/2004.

Fundacja Arcybiskupa Jerzego Ablewicza została ustanowiona w 1993 roku i w tym samym roku uzyskała osobowość prawną wraz ze wszystki­­mi uprawnieniami przysługującymi jej z mocy ustawodawstwa kościelnego i cywilnego. Jej zasadniczym celem - według statutów - jest działalność kul­turalna, duszpasterska i dobroczynna. Obecnie, to znaczy od sześciu laty, zgodnie z wolą biskupa Wiktora Skworca, podstawowym celem jest co zostało wypisane na dyplomie, który otrzymają stypendyści: "Fundacja im Arcybiskupa Jerzego Ablewicza przyznaje stypendium w roku szkolnym 2003/2004, które pomoże w kontynuowaniu nauki oraz lepszym zdobywaniu wiedzy i mądrości. Serdecznie gratulujemy, a jednocześnie zachęcamy do pełnej wdzięczności modlitwy w intencji śp. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza oraz wszystkim dobroczyńców, dzięki którym Fundacja może pełnić swoje zadania". Priorytetem w jej diałalności jest fundowanie stypendiów młodzieży, zdolnej i chcącej się uczyć, ale pochodzącej z rodzin biednych i wielodziet­nych a uczących się w szkołach ponadgimnazjal­nych diecezji tarnowskiej.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych składają dokumenty do 25 stycznia każdego roku (biuro Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ul. Legionów 30). Złożone wnioski są rozpatrywane w lutym, a na przełomie lutego i marca są przyznawane dyplomy i stypendia. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie przedstawiające sytuację materialną i rodzinną (Dochody rodzinne, rodzeństwo);
 2. Świadectwo szkolne - z ostatniej klasy (ksero);
 3. Opinia wychowawcy klasy;
 4. Opinia i potwierdzenie prawdziwości powyższych trzech dokumentów przez Księdza Proboszcza.

W ostatnich sześciu latach działalności Fundacji Arcybiskupa Jerzego Ablewicza zostało przyznanych 646 stypendia. Stypendium wynosi 1000 zł. (10 miesięcy x 100 zł.):

 • rok szkolny 1998/1999 - 54 stypendia;
 • rok szkolny 1999/2000 - 65 stypendiów;
 • rok szkolny 2000/2001 - 81 stypendiów;
 • rok szkolny 2001/2002 - 101 stypendiów;
 • rok szkolny 2002/2003 - 163 stypendia;
 • rok szkolny 2003/2004 - 182 stypen­dia.

Dziękujemy Wszystkim Dobroczyńcom: Osobom duchownym i świeckim oraz instytucjom, którzy wsparli działalność, a przez to pomogli w realizacji celów naszej Fundacji. W sposób szczególny dziękujemy Wszystkim wspierającym "Dzieło III Tysiąclecia", organizujące "Dzień papieski", z którego znaczna część pieniędzy została przekazana na naszą Fundację. Bóg zapłać.

Do 25 stycznia 2004 roku do Zarządu Fundacji wpłynęło 404 podania ze 168 parafii diecezji tarnowskiej oraz jedno podanie z diecezji san­domierskiej. W obecnym roku szkolnym 2003/2004 zostało przyznanych 182 stypendia. Są to uczniowie z rodzin niezamożnych, wielodzietnych, ale osiągających wysokie wyniki w nauce. W tej grupie znajdują się:

 • 62 maturzystów;
 • 42 chłopców i 140 dziewczyn.

Przynajmniej 4,4 to średnia ocen wszystkich stypendystów, a 50 z nich legitymuje się średnią ocen 5,0 lub wyższą. Uczniowie klas pierwszych uzyskiwali nadto średnią 5,0 w III klasie gimnazjum - gdyż średnia w szkole ponadgimnazjalnej w wielu wypadkach mocno spada.

Nasi stypendyści napisali o sobie w swych podaniach:

"...Przeczy­tałam o Waszej Fundacji w "Gościu niedzielnym", że pomogliście 163 osobom. Tak się cieszę! Czy wśród tak wielu osób mogłaby się zmieścić jeszcze moja skromna osoba. Jestem uczennicą I klasy Liceum... Gimnazjum ukończyłam z wyróżnieniem, o czym świadczy załączone świadectwa. Za soje motto obrałam piękną myśl: milczeć, a wszystkie żale, cierpienia, niedostatki składać w skarbcu pamięci. Ale chyba nie potrafię, zbyt trudne czasy. Ja przecież chcę się uczyć, rozwijać, pragnę coraz więcej wiedzieć, no i wiem, że same chęci nie wystarczą. Posta­nowiłam więc poprosić, a jeśli przy Bożej pomocy osiągnę zamierzony cel, to w jakiś sposób oddam. Jest nas ośmioro. Wszyscy się dobrze uczymy. Całą rodzinę utrzymuje tatuś, który pracuje ponad swoje siły, pomimo poważnych problemów zdrowotnych. I tu właśnie nic nie powinnam dodać, bo jeśli ktoś ma rozeznanie ile potrzeb ma ósemka ciągle głodnych, rozwijających się fizycznie i uczących się dzieci, nie potrzebuje zbędnych wyjaśnień. Chcemy być obecni wszędzie: blisko Boga, pierwsi w nauce, dobrzy dla ludzi, syci i ubrani, aby w przyszłości nie zapomnieć o podobnym nam dzisiaj". Pani wychowawczyni zaś napisała: "...to wzorowa uczennica, zdolna, pilna i niezwykle systematyczna. W szkole dała się poznać jako dziecko koleżeńskie, uczynne, zawsze chętne do pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Aktywna, brała udział w licznych konkursach, projektach i przedsięwzięciach na terenie szkoły. Jej stosunek do obowiązków szkolnych, do koleżanek i pracowników szkoły był jak najbardziej pozytywny... Nigdy nie stwarzała żadnych problemów wycho­wawczych. Jest dzieckiem grzecznym, pogodnym, zadbanym. Rodzice często konsultowali się z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w zespole klasowym". Ks. Proboszcz potwierdził i z całego serca poparł to podanie. Uczennica na zakończenie gimnazjum uzyskała oceny o średniej: 5,53, a na półrocze w klasie pierwszej liceum: 5,15.

Ksiądz Biskup Wiktor Skworc wręczył dyplomy i stypendia z Fundacji Arcybiskupa Jerzego Ablewicza za rok szkolny 2003/2004 tegorocznym stypendystom, by mogli "być obecni wszędzie: blisko Boga, pierwsi w nauce, dobrzy dla ludzi, syci i ubrani, a w przyszłości nie zapomnieli o podobnych im dzisiaj".

Fundacja Arcybiskupa Jerzego Ablewicza posiada własny numer konta:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Tarnów
Nr 41124019101111000008981466

Untitled Document

kwiecień - czerwiec 2004

 Akta Konferencji Episkopatu Polski

Chrześcijańska odpowiedzialność za Ojczyznę,
Apel biskupów polskich o odpowiedzialność za przyszłość Polski i Europy w obliczu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej

Akta Biskupa Tarnowskiego
Z życia diecezji
Odznaczenia-jubileusze-zwolnienia-nominacje
Zmarli kapłani

Kapłani zmarli w 2003 roku

Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Józefa Gucwy
Opracowania
Warto przeczytać...

Ks. Andrzej Michalik, Czym jest katolicyzm?