Untitled Document
KS. PROF. PAT DR HAB. STANISŁAW BUDZIK - BISKUPEM POMOCNICZYM W TARNOWIE

Życiorys księdza biskupa nominata Stanisława Budzika

Ksiądz prof. PAT dr hab. Stanisław Budzik urodził się 25 kwietnia 1952 r. w Łękawicy k. Tarnowa. Po złożeniu egzaminu dojrzałości i studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie otrzymał święcenia kapłańskie 29 maja 1977 r., z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza. Pracował jako wikariusz w parafiach Limanowa i Tarnów-Katedra. W 1982 r. został skierowany na studia do Innsbrucka, uwieńczone doktoratem z teologii. Po powrocie do diecezji w 1989 r. został mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Maksymiliana w Tarnowie, ponadto zostały mu powierzone obowiązki dyrektora nowo utworzonej Caritas Diecezji Tarnowskiej, którą kierował do 1991 r. Przez kilka lat (1990-1995, 1997-1998) kierował też działalnością Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej "Biblos", którego był pierwszym dyrektorem, organizując od podstaw jego funkcjonowanie. Ponadto zostały mu powierzone wykłady w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, a następnie w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przez pewien czas pełnił również funkcję rzecznika prasowego Biskupa Tarnowskiego oraz był członkiem rady progra­mowej Radia "Dobra Nowina". W 1998 r., decyzją Rady Wydziału Teolo­gicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. W roku 2002 powie­rzono mu stanowisko profesora nadzwyczajnego PAT w Krakowie. Od 1999 r. jest członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej i należy do Kolegium Konsultorów. W latach 1998-2004 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

W roku 1999 został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kated­ral­nej w Tarnowie a w roku 2001 wybrany na jej prepozyta. Mając na uwadze całokształt gorliwej posługi kapłańskiej, 11 czerwca 2001 r. Ojciec Święty Jan Paweł II obdarzył ks. Budzika godnością kapelana Jego Świątobliwości. W dniu 24 lutego 2004 r. o godz. 12.00 ogłoszono nominację ks. Stanisława Budzika na biskupa pomocniczego w Tarnowie.

Untitled Document

kwiecień - czerwiec 2004

 Akta Konferencji Episkopatu Polski

Chrześcijańska odpowiedzialność za Ojczyznę,
Apel biskupów polskich o odpowiedzialność za przyszłość Polski i Europy w obliczu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej

Akta Biskupa Tarnowskiego
Z życia diecezji
Odznaczenia-jubileusze-zwolnienia-nominacje
Zmarli kapłani

Kapłani zmarli w 2003 roku

Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Józefa Gucwy
Opracowania
Warto przeczytać...

Ks. Andrzej Michalik, Czym jest katolicyzm?