DEKRET KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW W SPRAWIE LITURGICZNEGO WSPOMNIENIA BŁ. JANA PAWŁA II W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Prot. 1061/11/L

TARNOVIENSIS

Instante Excellentissimo Domino Victore Sworc, Episcopo Tarnoviensi, litteris die 25 octobris 2011 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice Benedicto XVI tributarum, perlibenter concedimus ut memoria Beati Ioannis Pauli II, papae, a die 22 octobris ad diem 25 octobris transferri in Calendario proprio eiusdem dioecesis valeat.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 28 februarii 2012.

† Antonius Card. Cañizares Llovera
Prefektus 

† Iosephus Augustinus Di Noia, OP
Archiepiscopus a Secretis

 


Prot. 1061/11/L

DLA DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Na prośbę Najdostojniejszego Księdza Biskupa Wiktora Skworca, Biskupa Tarnowskiego, wyrażoną w liście z dnia 25 października 2011 r., mocą władzy przyznanej tej Kongregacji przez Papieża BENEDYKTA XVI, zezwalamy, aby w kalendarzu własnym tej diecezji wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża mogło być przeniesione z dnia 22 października na dzień 25 października.

Bez względu na wszelkie przeciwne postanowienia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 28 lutego 2012 r.

(† Antoni kard. Cañizares Llovera)
Prefekt

(† Józef Augustyn Di Noia, OP)
Arcybiskup Sekretarz

Tłum. ks. Robert GrochCZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Opracowania