Jubileusz kleryków – inauguracja roku formacyjnego *
(Tarnów – WSD, 5 października 2011 r.)

Biblioteka – ośrodek poszukiwania i szerzenia Prawdy

5 października 2011 r. był dniem historycznym dla wspólnoty naszego seminarium. Był to nie tylko dzień inauguracji roku akademickiego i formacyjnego, ale przede wszystkim historyczna wizyta nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Celestino Migliore i poświęcenie przez niego pomieszczeń nowej biblioteki seminaryjnej. Tym samym – jak zaznaczył Ksiądz Rektor – zakończył się ostatni etap rozbudowy i modernizacji Wyższego Seminarium Duchownego, która trwała od 1993 r.

Aktu liturgicznego poświęcenia nowej biblioteki dokonał JE abp Celestino Migliore, który od 30 czerwca 2010 r. pełni urząd nuncjusza apostolskiego w Polsce. Jest on zaliczany do grona najwybitniejszych dyplomatów watykańskich i ma wieloletnie doświadczenie w sprawach międzynarodowych. Urodzony we Włoszech w Curea w Piemoncie abp Migliore po ukończeniu Akademii Kościelnej w 1980 r. rozpoczął pracę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Pracował w Angoli, USA, Egipcie, a w latach 1989-1992 w Polsce, a następnie w Strasburgu. Od 1995 r. był podsekretarzem do spraw relacji z państwami. W tym charakterze ks. prał. Migilore przewodniczył delegacjom Stolicy Apostolskiej na rozmowy z władzami Chin, Wietnamu i Korei Północnej. Był też wykładowcą dyplomacji kościelnej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. 30 października 2002 r. Jan Paweł II mianował ks. prałata Migliore nuncjuszem apostolskim, stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku i jednocześnie wyniósł do godności arcybiskupa. Sakrę przyjął  z rąk Ojca Świętego 6 stycznia 2003 r. Po nominacji na nuncjusza apostolskiego w Polsce przybył 10 września 2011 r. do Warszawy, zaznaczając, że jest to wielka radość móc znowu wrócić do stolicy Polski.

Kształtowanie w alumnach obrazu Chrystusa Dobrego Pasterza

Wizyta Nuncjusza Apostolskiego rozpoczęła się spotkaniem z profesorami naszego Wydziału Teologicznego. Na początku głos zabrał Ksiądz dziekan Ireneusz Stolarczyk, który przybliżył historię tarnowskiego Wydziału Teologicznego, sposób jego funkcjonowania oraz nakreślił najważniejsze obszary i kierunki działania środowiska naukowego.

Następnie ksiądz rektor przedłożył krótkie wystąpienie na temat Seminarium Duchownego jako wspólnoty wychowawczej w drodze, która liczy 207 alumnów w tym 44 alumnów I roku, 27 diakonów, 1 alumna  z diecezji mińsko-mohylewskiej na Białorusi oraz 3 alumnów z Kongregacji św. Filipa Neri. Nad całością formacji kandydatów do kapłaństwa czuwa 13 moderatorów. Ksiądz rektor zaznaczył, że w naszym seminarium od 1998 r. jest realizowany semestr propedeutyczny w Błoniu, gdzie alumni stawiają swoje pierwsze kroki na drodze powołania do służby w Kościele. Semestr ten niewątpliwie ma ogromne znaczenie nie tylko dla alumnów, ale również dla przełożonych – wychowawców, co w procesie dalszej formacji jest nie do przecenienia. Przez okres sześcioletniej formacji kandydaci do kapłaństwa są wprowadzani w tę posługę, poprzez gruntowną formację duchową i intelektualną – realizowaną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, formację ludzką i duszpasterską, poprzez angażowanie się w różne formy duszpasterstwa oraz praktyki, jak choćby po III roku sześciotygodniowa praktyka w szpitalu. Poprzez te wszystkie wysiłki formacyjne „kapłani – wychowankowie tarnowskiego Seminarium – pełnią i pełnić będą w przyszłości posłannictwo otrzymane od Pana nie tylko w diecezji tarnowskiej”.

Słowo na temat posłannictwa misyjnego alumnów i duchowieństwa wygłosił ojciec duchowny Stanisław Wojdak. Nakreślając główne kierunki działającego prężnie w naszym Seminarium Ogniska Misyjnego, podkreślił rolę wakacyjnych stażów misyjnych, realizowanych od trzech lat. Owe staże pozwalają alumnom namacalnie doświadczyć wymiaru powszechnego Kościoła oraz bogactwa i różnorodności Kościołów partykularnych w RCA, Ekwadorze i Kazachstanie. Poprzez działalność Ogniska Misyjnego wspólnota seminaryjna na co dzień uświadamia sobie i przypomina słowa pasterza Kościoła tarnowskiego: „dzieło misyjne Kościoła wciąż trwa i jest sprawą wiary w Jezusa Chrystusa, (…) a zaniechanie prowadzenia ewangelizacji miałoby znamiona zdrady absolutnie niezgodnej z tradycją apostolską i dotychczasowym zaangażowaniem w działo głoszenia Ewangelii”.

Następnie miała miejsce krótka modlitwa w kaplicy seminaryjnej, po czym odbyło się spotkanie w auli z udziałem księży biskupów, kapłanów wszelkich godności i urzędów, sióstr zakonnych, władz cywilnych oraz całej wspólnoty seminaryjnej. W auli byli obecni przedstawiciele świata nauki: rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej JM prof. dr hab. Stanisław Komornicki, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Redemptorystów JM o. dr Janusz Urban, a także prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, senator RP, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych: wicemarszałek województwa małopolskiego pan Roman Ciepiela, prezydent miasta Tarnowa pan Ryszard Ścigała, minister skarbu pan Aleksander Grad, pani Anna Czech, dyrektor Szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie, pan Aleksander Palczewski, małopolski kurator oświaty. Oprócz powyższych gości były także obecne osoby szczególnie zaangażowane w realizację projektu nowego gmachu biblioteki i czytelni, których ksiądz rektor wymienił imiennie w czasie uroczystego obiadu w refektarzu seminaryjnym.

Radosny jubileusz

Słowo powitania do Czcigodnego Gościa skierował pasterz Kościoła tarnowskiego bp Wiktor Skworc. Podkreślił on, że wizyta najwyższego przedstawiciela Stolicy Świętej odbywa się w kontekście radosnego Jubileuszu 225-lecia powstania Diecezji oraz 190-lecia wspólnoty wychowawczej w drodze. Zaznaczył również, że Alma Mater Tarnoviensis jako najstarsza instytucja wpisuje się mocno w historię naszego miasta oraz że w latach 1838-2011 w domu ziarna wychowało się blisko 4 tys. kapłanów, w tym ponad 500 kapłanów w czasie jego pasterzowania. Konkludując Ksiądz Biskup dodał: „Dzisiaj w murach tego domu rozpoczyna formację pokolenie alumnów, które mamy nadzieję godnie zastąpi owych mężów pobożnych. Towarzyszy im w tym roku hasło wzięte z pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian: «Jesteście współpracownikami Boga»”.

Udzielanie głosu tym, którzy głosu nie mają

Następnie Ksiądz Arcybiskup wygłosił wykład nt. obecności i aktywności Stolicy Apostolskiej w strukturach ONZ. Ksiądz Arcybiskup poruszył trzy kwestie: Czym jest i co robi ONZ? Dlaczego Stolica Apostolska jako instytucja przede wszystkim o charakterze religijnym i moralnym uczestniczy  w pracach tej organizacji? Co konkretnie robi Stolica Apostolska w ramach ONZ?

Ks. abp Migliore zaznaczył, że ONZ jest miejscem spotkania świata, aby wspólnie poszukiwać rozwiązania problemów globalnych i regionalnych. W tym celu są wydawane i podpisywane konwencje oraz traktaty, zaś trybunały międzynarodowe pełnią rolę doskonałego środka odstraszającego wszelkiego rodzaju dyktatury. Nawet jeżeli ONZ nie działa tak skutecznie, jakbyśmy chcieli, jest nieodzowna dla świata – zaznaczył nuncjusz.

Watykan uczestniczy w pracach ONZ, gdyż papież i jego struktury zarządzania Kościołem w świecie należą do wspólnoty międzynarodowej oraz Ojciec Święty jako jeden z pierwszych przyjmował delegacje ambasadorów. Również z tego powodu Watykan utrzymuje stosunki dyplomatyczne  z 179 krajami spośród 193 istniejących. Stolica Apostolska jest organizacją przede wszystkim o charakterze religijnym, ale również etycznym i humanitarnym. Kościół służy osobie, która ma również wymiar ekonomiczny, społeczny, podkreślając jednak mocno integralny wymiar rozwoju osoby ludzkiej. Stolica Święta ma charakter uniwersalny, humanitarny, dlatego też uczestniczy w pracach ONZ.

Ksiądz Arcybiskup przedstawił trzy poziomy swojej pracy jako stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ: udział w dyskusji nad wszystkimi aktualnymi sprawami; uczestnictwo w negocjacjach, które prowadzą do redagowania traktatów, konwencji międzynarodowych oraz rezolucji; aktywne uczestnictwo w negocjacjach bez prawa głosu, próbując wzmocnić wysiłki państw, które działają w tym samym dobrym kierunku. Stolica Apostolska jest tam obecna, aby wciąż przypominać i stać na straży zasad i wartości moralnych. Jak zaznacza Ksiądz Arcybiskup wielu ambasadorów uważa, że Kościół stąpa twardo po ziemi i pozwala zachować zdrowy rozsądek w czasie wielu dyskusji. Jednak pierwszym i podstawowym zadaniem Kościoła na arenie międzynarodowej jest to, aby udzielać głosu tym, którzy głosu nie mają. Konkludując Nuncjusz Apostolski stwierdził, że z pewnością trzeba reformować ONZ, ale świat potrzebuje stołu, przy którym wszyscy mogą usiąść i rozmawiać, zamiast natychmiast do siebie strzelać.

Po zakończeniu wykładu Ksiądz Arcybiskup zachęcił audytorium do zadawania pytań. Pierwsze pytanie, które zadał alumn V roku, dotyczyło realizacji w praktyce relacji z państwami nieutrzymującymi stałych stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Świętą oraz relacje z państwami utrzymującymi takowe stosunki, posiadającymi rządy demokratyczne, a jednak negatywnie nastawionymi do wartości promowanych przez Kościół. Drugie pytanie, które zadał alumn IV roku, dotyczyło potrzeby reformy struktur ONZ i skuteczności tej organizacji na forum międzynarodowym. Ksiądz Arcybiskup odpowiedział na oba pytania, przywołując konkretne działania  i przykłady ze swojej pracy dyplomatycznej, zaznaczając jednak, że nie jest w stanie wyczerpać tematu z racji ograniczeń czasowych.

Wymowny znak jedności kolejnych pokoleń

Po wykładzie Księdza Arcybiskupa przemówił Ksiądz Rektor, przedstawiając historię biblioteki i jej modernizacji. W swoim wystąpieniu przywołał wszystkich dyrektorów biblioteki, którymi byli: ks. Andrzej Reiner, ks. Józef Bąba, ks. Stanisław Dutkiewicz, ks. Józef Brudz oraz obecni  w auli: ks. prałat dr Adam Nowak, ks. prof. Antoni Żurek, ks. prefekt  dr Tomasz Kudroń. Biblioteka seminaryjna jest najstarszą tego typu instytucją naszego miasta, w której od 1838 r. jest prowadzony systematycznie księgozbiór. Posiada ona 146 inkunabułów oraz kilkutysięczny księgozbiór. 10 marca 2010 r. rozpoczęła się inwestycja mająca na celu przystosowanie środkowego skrzydła do potrzeb nowej biblioteki. Zbiory biblioteki są przede wszystkim „wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i myśli tworzą wspólne patrymonium kultury  i nauki stanowiące prawdziwe bogactwo seminarium duchownego i naszej diecezji”.

Po wystąpieniu Księdza Rektora wszyscy obecni przeszli do gmachu dydaktycznego naszego seminarium, gdzie nastąpiło poświęcenie biblioteki i czytelni. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem nowego budynku. Biblioteka i czytelnia WSD została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami i wyposażona w najnowocześniejsze systemy ochrony zbiorów,  w tym starodruków, magazyny do przechowywania książek i czasopism, magazyn zbiorów specjalnych, pracownia digitalizacji zbiorów. Niezależnie od projektu został zakupiony nowoczesny system biblioteczny Prolib, który umożliwi nie tylko szybsze odnajdywanie publikacji przez Internet, ale także ich zamawianie lub rezerwację. Czytelnia została przygotowana na 120 stanowisk, będzie szerokopasmowy dostęp do Internetu, są nowoczesne komputery.

Po uroczystym poświęceniu odbyła się uroczysta pontyfikalna Eucharystia na rozpoczęcie nowego roku akademickiego i formacyjnego z udziałem alumnów, moderatorów i profesorów Wydziału Teologicznego w Tarnowie oraz Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Redemptorystów  w Tuchowie. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Arcybiskup Nuncjusz.  

Biskup gwarant jedności

Ks. abp Migliore na początku swojej homilii stwierdził, że świętowanie jubileuszu jest katechezą pogłębiającą naszą wiarę i chrześcijańskim świadectwem diecezjalnej wspólnoty wiary. Przypomniał o szczególnym względzie dla kościoła katedralnego – centrum życia i wspólnoty chrześcijańskiej oraz o ważności każdego biskupa jako gwaranta jedności i wspólnoty w kościele partykularnym. On przewodniczy Eucharystii, a ona uaktualnia tę jedność. Wskazując na duże i obszerne prezbiterium w naszej katedrze, zaznaczył, że jest to miejsce szczególne, miejsce zgromadzonych kapłanów, którzy budują jedność i wspólnotę, trudną do zrealizowania przez nasze słabości, ale budującą się poprzez Eucharystię i przez Chrystusa. Biskup w swojej katedrze przez liturgię wypełnia posługę uświęcania  i nauczania w wierze, odczytując znaki czasu w świetle słowa Bożego, nawet wtedy, gdy ono jest trudne i niewygodne. To z katedry kapłani  i świeccy wychodzą, aby w swoich parafiach realizować wspólnotę. To w katedrze wierni słuchają głosu swojego biskupa, który nawołuje do nawrócenia, przebaczenia i pojednania. Tak więc to katedra jest niewątpliwie głową  i matką wszystkich kościołów wspólnoty partykularnej.

Miłosierdzie jako sprzeciw wobec zła

Następnie Ksiądz Arcybiskup zapytał zgromadzonych: co dziś Pan Bóg chce nam powiedzieć? Nawiązując do tajemnicy dnia, wspomnienia św. Siostry Faustyny, zaznaczył, że Bóg chce nas przekonać o potrzebie miłosierdzia, abyśmy nigdy nie obrażali się na Boga, że jest dobry, ale abyśmy brali z niego przykład. Człowiek do pełnego rozwoju duchowego potrzebuje zrozumienia miłosierdzia Bożego. Miłosierdzia jako sprzeciwu wobec zła w jakiejkolwiek formie, sprzeciwu miłości, która potrafi kochać słabego grzesznego człowieka. Ta miłość, mająca swoje źródło w zażyłości z Bogiem, wyczuwa, co jest w danej sytuacji słuszne i wprowadza do struktur społecznych.

Ksiądz Arcybiskup, kończąc swoją homilię, wypowiedział piękne słowa o naszej diecezji, podsumowując niejako całą jej historię wraz z tym ważnym dniem:

Jeszcze raz pozdrawiam Kościół na szlachetnej ziemi tarnowskiej  i wraz z wami cieszę się waszą imponującą, budującą historią, ale też i waszą przyszłością, którą są chrześcijańskie rodziny, wydające tyle powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Niech was Bóg błogosławi.  

Otrzymujemy projekt, o jakim marzyły pokolenia…

Przedłużeniem oraz zwieńczeniem radosnego dnia poświęcenia biblioteki był uroczysty obiad w refektarzu naszego seminarium. Słowo podziękowań do wszystkich wygłosił ksiądz rektor Jacek Nowak, zaznaczając, że jest to dzień pomyślny, bogaty i szczęśliwy dla całej wspólnoty seminaryjnej, ale i dla naszego miasta. To radosne wydarzenie nie byłoby możliwe bez rzeszy osób zaangażowanych.

Ksiądz Rektor wyraził wdzięczność pasterzowi naszej diecezji za ojcowską troskę i życzliwe towarzyszenie temu przedsięwzięciu na wszystkich etapach jego realizacji; kapłanom, na ręce obecnych księży dziekanów, za zapewnienie pozostałych środków materialnych na realizację projektu, gdyż wsparcie z funduszu unijnego obejmowało 70% przedsięwzięcia, pozostałe środki zapewnił pasterz Kościoła tarnowskiego wraz z duchowieństwem naszej diecezji. Słowa wdzięczności zostały skierowane również do koordynatora całego projektu dyrektora biblioteki ks. Tomasza Kudronia, który wraz z ks. prałatem Stefanem Cabajem z poświęceniem  i determinacją pracowali nad tym dziełem. Wdzięczność za pomoc Ksiądz Rektor wyraził obecnym na refektarzu wicemarszałkowi województwa małopolskiego panu Romanowi Ciepieli, za wsparcie, pomoc i życzliwość oraz autorowi projektu panu Krzysztofowi Dadejowi i panu inż. Jerzemu Zygmuntowi – inspektorowi nadzoru budowlanego, który koordynował proces budowy, Firmie projektowo-budowlanej „Legutki i Krasoń” z Krakowa na ręce p. inż. Andrzeja Legutkiego, inspektorom nadzoru: p. Jerzemu Zygmuntowi, p. Zbigniewowi Kowalczykowi i p. Wojciechowi Chwastowskiemu. P. Katarzynie Kipieli z firmy Modulor, która projektowała wnętrza. Pracownikom budowlanym, monterom instalacji przeciwpożarowej, gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej na ręce p. Jana Pustelnika – kierownika budowy.

Za ludzką życzliwość oraz chęć i konkretną pomoc Ksiądz Rektor podziękował: firmie rozliczeniowej „Buk Invest” z Krakowa, osobom, które prowadziły poszczególne przetargi, szczególnie p. Marii Binko, radcy prawnemu p. Adrianowi Dęboszowi, dyrektorom Fabryk Maszyn i Narzędzi Górniczych „Fasing” S.A. w Katowicach, panu prezesowi Zdzisławowi Bikowi – dyrektorowi naczelnemu oraz p. drowi Maksymilianowi Klankowi – dyrektorowi zarządzającemu. Wyrazy życzliwości i wdzięczności Ksiądz Rektor zakończył słowami: „Dziękuję za życzliwość, otwartość  i pomoc. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj biblioteka naszego seminarium duchownego ma piękne pomieszczenia, cieszy nasze oczy i raduje serce”.

Na koniec Ksiądz Rektor wyraził nadzieję, że poprzez ten historyczny dzień w życiu wspólnoty seminaryjnej, w życiu naszego miasta i całej diecezji, wpisujący się w radosny jubileusz „wzrośnie zainteresowanie światem ludzkiej myśli i wyobraźni, a to przyczyni się do twórczej pracy naukowej i pogłębienia człowieczej wrażliwości i pięknego języka”.

Jakub Jasiak
WSD, rok V

* Całościowa relacja z wizyty w diecezji tarnowskiej abpa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce, zostanie przedstawiona w numerze listopadowym „Currendy”.

 CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Jubileusz 225-lecia Diecezji Tarnowskiej

Materiały duszpasterskie

Relacje z uroczystości jubileuszowych

Z życia diecezji

Kronika

Godności – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani